Bekämpning av mygg

Motion 2012/13:MJ321 av Per Bill och Lars Beckman (M)

av Per Bill och Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bekämpning av mygg.

Motivering

Sommaren i Sverige förknippas av de allra flesta med sol och semester. Hur det har varit med solen den här sommaren vet vi, men det är inte bara regn som kan förstöra semesterfirandet. Massförekomsten av stickmyggor vid nedre Dalälvsområdet har gjort förhållandena olidliga för människor och djur, som inte längre kan vistas utomhus. Myggen har även stora negativa konsekvenser för det lokala näringslivet, och både turist- och lantbruksnäringen drabbas hårt. Då stickmyggorna kan flyga upp till 15 km riskerar allt fler områden att drabbas de kommande åren. Detta är en ohållbar situation som regeringen måste fortsätta att arbeta med både på kort och på lång sikt.

Ett av de mest effektiva sätten att bekämpa den stora mängd mygg som vi nu upplever är ämnet BTI. Alliansregeringen har även givit tillstånd för biologisk bekämpning av mygglarver med medlet Vectobac G, vilket är välkommet. För att få använda medlen krävs att man kan uppmäta vissa nivåer av mygg per natt. I flera fall har det dock tagit allt för lång tid innan Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna kommit till skott och givit klartecken för användning. Det har gjort att man missat chansen att bekämpa säsongens kläckning, vilket gör att insatsen till slut blir näst intill verkningslös.

Samtidigt är det viktigt att vi ständigt utvärderar de bekämpningsmetoder vi använder oss av idag, så att vi kan garantera att de är långsiktigt hållbara för natur, djurliv och samhället.

Moderaterna tar allvarligt på den oro som många människor nu uttrycker. Det krävs en bättre samordning av hur finnansieringen delas upp mellan de olika nivåerna inom det offentliga och det privata näringslivet. Idag är resurserna knappa och medlen få samtidigt som problemet blir allt större.

För att vi ska kunna komma tillrätta med problemet krävs att regeringen tar upp frågan på den politiska agendan för att se till att människorna i de drabbade områdena ska kunna få en dräglig tillvaro hela året runt.

Stockholm den 3 oktober 2012

Per Bill (M)

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)