Bekämpande av arbetslöshet nationellt och regionalt

Motion 2010/11:A355 av Louise Malmström m.fl. (S)

av Louise Malmström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att driva på och underlätta bekämpandet av arbetslösheten nationellt och regionalt.

Motivering

Det finns skäl att rikta kritik mot hur regeringen hanterat den lågkonjunktur Sverige fortfarande befinner sig i och i synnerhet hur arbetslösheten snabbt tillåtits växa till mycket höga nivåer. Bland det mest allvarliga är att långtidsarbetslösheten håller på att bita sig fast och riskerar att ligga kvar även när konjunkturen vänder uppåt.

Det behövs mer kraftfulla insatser på både nationell och regional nivå för att få ner arbetslösheten. Vi vill här peka på några förslag som kan bidra till att ta Sverige och Östergötland ur jobbkrisen.

Ett nytt kunskapslyft

Under krisen i början av 1990-talet genomfördes ett kunskapslyft. Idén var klassisk: utbildning istället för arbetslöshet. Nu är det dags för ett nytt kunskapslyft. Det handlar om massor av nya platser och det gäller att bygga på såväl grundskole- och gymnasiekompetens som att erbjuda nya platser i yrkeshögskola och högskola.

Kompetensutveckling i lågkonjunktur

En stor del av arbetslösheten är konjunkturell. I någon mening handlar det om att övervintra. Det är viktigt att företag och samhälle ökar möjligheterna till utbildning, fortbildning och kompetensutveckling när det är konjunkturella förändringar på arbetsmarknaden.

Nationellt och regionalt riskkapital

I samtal med företrädare från små och medelstora företag framhålls så gott som undantagslöst problem med riskvilligt kapital. Initierade bedömare menar att det skulle finnas tiotusentals fler företag om det fanns riskkapital i större utsträckning, nationellt eller regionalt.

Samverkan företag, universitet och politik

I Östergötlands län finns ett välmeriterat universitet. Många pekar på att utbildning är den största tillväxtfaktor som finns. Därför behöver universiteten och regionernas aktörer bli bättre på att samverka.

Stöd för byggjobb

Socialdemokraterna och byggfacken har granskat vilka byggobjekt i Östergötland som kan gå igång utan alltför lång projektering och funnit att det finns minst 1 000 jobb. Men då krävs en del tidigareläggning av beslutade investeringar. I detta sammanhang bör även kulturarbetare tas tillvara för att förbättra miljön i till exempel skolor.

Bra kommunikationer – en tillväxtfaktor

En viktig åtgärd för tillväxt är bra kommunikationer till, från och inom Östergötlands län. Ostlänken kommer att vara avgörande för Östergötlands framtid, men även övrig kollektivtrafik som snabbt, tryggt och effektivt kan underlätta arbetspendling. Det handlar om att bygga ut den spårbundna trafiken, men även vägar är en viktig del i länets attraktionskraft.

Löntagarägda företag eller kooperativ

I dag är löntagarägda företag eller kooperativ inte särskilt vanliga i Sverige, i varje fall inte i förhållande till andra länder. Vi tror att det är en form som om den uppmuntrades skulle kunna skapa nya företag. I vissa fall kan det också finnas möjligheter för sådana kooperativ att driva verksamhet vidare i samband med konkurser.

Stockholm den 20 oktober 2010

Louise Malmström (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Billy Gustafsson (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)