Behovspröva barnbidraget

Motion 2018/19:512 av Joar Forssell (L)

av Joar Forssell (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en behovsprövning av barnbidraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska barnfamiljer har det bra. Väldigt bra. Siffror från SCB visar att andelen familjer med låg ekonomisk levnadsstandard har halverats sedan mitten av 90-talet och att andelen familjer med hög levnadsstandard under samma tid har femdubblats. Den genomsnittliga barnfamiljen i dag skulle i princip ha råd att försörja en lika stor familj till.

När skattepengar ska fördelas måste utgifter alltid ställas mot varandra. Pengar ska användas där de gör mest nytta och där behoven är som störst. Att, som regeringen gjorde i budgeten 2017/2018, satsa fyra miljarder på höjda bidrag till en av de grupper i samhället som har det allra bäst ekonomiskt ställt är minst sagt märkligt.

Det finns goda skäl att ifrågasätta om barnbidraget borde vara allmänt. Kostnaden för barnbidraget är enorm – för 2018 beräknas kostnaden bli över 31 miljarder. Det är mer än kostnaden för hela Polismyndigheten och motsvarar över halva försvarsbudgeten. Samtidigt är svenska barnfamiljer, som nämnt ovan, en av de absolut ekonomiskt starkaste grupperna i samhället. Många familjer tipsas om att lägga undan barnbidraget på ett sparkonto, så att deras barn kan köpa en bil eller använda pengarna som insats till en lägenhet när de tar studenten. Härligt för dem, men inte ett rimligt sätt att använda skattepengar på.

För dem som verkligen behöver pengarna finns bättre reformer. Det finns givetvis barnfamiljer med små ekonomiska resurser, men för dem finns mer träffsäkra reformer. En bättre reform hade varit att höja normen för försörjningsstöd för barnfamiljer. En annan att sänka skatten på låga inkomster. Ett tredje sätt hade varit en arbetsmarknadspolitik med lägre trösklar som gjorde att fler fick ett första jobb att gå till.

Politik handlar om att göra prioriteringar, och samma pengar kan inte satsas på två saker samtidigt. I ett läge där polisen har för lite resurser, försvaret är underfinansierat, utanförskapet bland utrikes födda växer och politiker påstår att vi inte längre har råd att hjälpa människor som flyr undan krig och förtryck är det anmärkningsvärt att över 30 miljarder varje år satsas på ett bidrag som främst går till välmående medelklass.

Mot denna bakgrund är det uppenbart att regeringen skyndsamt borde utreda en behovsprövning av barnbidraget.

Joar Forssell (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)