Behovet av goda kommunikationer i Västerbotten

Motion 2009/10:T337 av Britta Rådström m.fl. (s)

av Britta Rådström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av goda kommunikationer i Västerbotten.

Motivering

Goda kommunikationer har en avgörande betydelse för utvecklingen i Västerbotten. Ska länets företag ha möjlighet att expandera och öka avsättningen för sina tjänster och produkter, krävs det en god infrastruktur i regionen.

Norrbotniabanan är en nödvändig förutsättning för framtida tillväxt i Västerbotten. Den behövs för effektiva och miljövänliga transporter av gods från basnäringarna, varför den genom stora exportinkomster är viktig för jobben och välfärden i hela landet. Därutöver förutsätter en växande arbetsmarknadsregion möjligheter till snabbare arbetsresor. Vidare utgör Norrbotniabanan en länk i de framväxande marknaderna inom Barents och har en stor betydelse för tillväxten i den nordliga regionen.

Länets Europavägar E4, E12 och E45 har, trots upprustningar, på sina håll en undermålig standard. Vägarna är tungt trafikerade, framför allt av skogs- och malmtransporter. Den dåliga standarden har lett till att Vägverket har sänkt hastigheten på långa sträckor. Även om lägre hastigheter är positiva ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, är snabba och effektiva transporter livsviktiga för Norrlandsföretag, vilka de långa avstånden innebär en stor konkurrensnackdel för. Det gäller inte enbart de stora företagen, utan även nya näringar inom exempelvis turism och småskalig livsmedelsproduktion är beroende av bra vägar. Utvecklingen och tillväxten i Västerbotten kräver goda möjligheter till transporter. Att behöva sänka hastigheterna på länets viktigaste transportleder riskerar därför att få negativa konsekvenser för hela näringslivet.

Flyget har en viktig roll för långväga persontransporter, eftersom många orter i Västerbotten i praktiken saknar alternativa transportmöjligheter. Dessutom är flyget en absolut nödvändighet för internationella industriföretag med täta affärskontakter runt om i världen. Det statliga ansvaret för ett antal mindre flygplatser i länet kommer nu att överlämnas till att bli ett regionalt ansvar. Detta är orimligt. Det är staten som ska ansvara för en fungerande transportinfrastruktur i hela landet.

Transporterna till sjöss är betydligt miljövänligare än transporterna på väg och har stor potential att utvecklas. Därför är det viktigt att underlätta sjöfarten. Det kräver bland annat bättre transporter till och från hamnarna i länet och en satsning på järnvägsanslutningar till kombiterminaler. Det behövs också bättre tillgång till el och standardisering för elanslutning i hamnarna.

En god mobiltelefon- och bredbandstäckning i hela länet är också en viktig infrastrukturfråga. I dag är täckningen inte tillräcklig, vilket skapar problem för många som bor och arbetar i länets glest bebyggda delar. Allt fler av samhällets tjänster och allt fler kommersiella tjänster sköts via telefoner och datorer idag, varför utbyggnaden av mobiltelefon- och bredbandsnätet i Norrlands inland måste påskyndas. Väl fungerande telefoni och IT-teknik gör det möjligt för företag att etablera sig på mindre orter och är därför viktiga för deras överlevnad.

Stockholm den 30 september 2009

Britta Rådström (s)

Helén Pettersson i Umeå (s)

Ibrahim Baylan (s)

Karl Gustav Abramsson (s)

Lars Lilja (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)