Behov av arbetsmiljöarbete

Motion 2012/13:A355 av Hannah Bergstedt och Karin Åström (S)

av Hannah Bergstedt och Karin Åström (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att satsa på arbetsmiljöarbetet och på forskning om ett hållbart arbetsliv för alla åldrar.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av hur de nya villkoren på arbetsmarknaden påverkar risktagande och arbetsplatsolyckor.

Motivering

Människor lever idag allt längre och är friskare längre, mycket tack vare utvecklingen av sjukvården. Villkoren på våra arbetsplatser har dock också en stor inverkan på vår hälsa.

Möjligheten för människor att arbeta längre än till 65 har införts, och fler jobbar gärna längre, både av ekonomiska skäl och för att man trivs på arbetet. Behovet i samhället av att fler ska arbeta, och fler ska arbeta längre, motverkas dock av att det fortfarande finns yrkesgrupper där man inte orkar arbeta fram till pensionsåldern.

Yrkesgrupper som städare, slaktare, undersköterskor är exempel på yrken där ”förtidspension” är vanlig; i grunden ligger ofta långa sjukskrivningar på grund av förslitningsskador.

En annan växande problematik är de yrken där människor förväntas vara i ständig jour jobbet äter sig in på fritiden och möjligheten till återhämtning beskärs kraftigt. För att människor ska kunna vara friska på sitt arbete och kunna hålla fram till pensionen, och fortfarande efter det kunna leva ett gott liv, behövs forskning på hur arbetslivet kan förbättras.

De förändrade villkoren på dagens arbetsmarknad med mer pressade villkor för den arbetssökande, men också svårigheterna för företagen att rekrytera personal med rätt utbildning och kompetens, riskerar att öka antalet arbetsplatsolyckor, dels genom högre risktagande hos arbetstagaren som i nyanställningsfasen tar större risker för att visa sin duglighet för att kunna få fortsatt anställning, dels för arbetsgivaren som genom ökad risk för felrekrytering får ökade risker på arbetsplatsen. En särskild översyn av hur de nya villkoren på arbetsmarknaden påverkar risktagande och arbetsplatsolyckor bör komma till stånd snarast.

Det finns ett behov av att såväl förstärka arbetsmiljöarbetet som jobba proaktivt med forskning kring hälsa och ohälsa på arbetsplatserna.

Stockholm den 3 oktober 2012

Hannah Bergstedt (S)

Karin Åström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)