Behåll det kommunala vetot vad gäller vindkraftsetableringar

Motion 2021/22:2402 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det kommunala vetot ska finnas kvar gällande vindkraftsetableringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att få tillstånd att bygga vindkraftverk krävs enligt miljöbalken att den kommun där verket ska uppföras godkänner etableringen. Kommunal tillstyrkan, ofta benämnt som det kommunala vetot, ger kommuner möjlighet att stoppa betydande ingrepp i landskap och närmiljö. Regeringen tillsatte 2020 en utredning som ska se över möjligheten att ta bort kravet i miljöbalken på kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar, det s.k. kommunala vetot. Det kommunala vindkraftsvetot är i grunden en bra tanke. En vindkraftsetablering är utan tvekan ett ingripande i närmiljön för de boende i kommunen och något som man naturligtvis bör ha något att säga till om. Det kommunala planmonopolet, det vill säga kommunens rätt att bestämma hur mark ska användas och bebyggas inom kommunen är en grundläggande del i den svenska modellen för samhällsplanering. Att avskaffa vetot riskerar att urholka dessa principer, till exempel genom att öppna upp för andra undantag.

Med anledning av detta hemställer jag om att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det kommunala vetot, kommunal tillstyrkan, ska finnas kvar gällande vindkraftsetableringar och tillkännager det för regeringen.

Alexandra Anstrell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-03 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)