Begreppet idrott bör föras in i PBL

Motion 2018/19:830 av Pyry Niemi och Anna Wallentheim (båda S)

av Pyry Niemi och Anna Wallentheim (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra 2 kap. 7 § 4 PBL och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idrottsrörelsen är en naturlig del av samhällsplaneringen. Samhällsutvecklingen gör det svårare för idrottsrörelsen att få tillgång till de idrottsanläggningar som efterfrågas. I de växande storstäderna prioriteras ofta idrottsanläggningar bort i planeringen när städerna förtätas eller nya bostadsområden byggs. Det är allvarligt att bara en av fyra kommuner i landet har utvecklingsplaner för idrottsanläggningar. Anläggningsfrågan och planeringen av dito blir alltmer väsentlig då regeringen tydligt markerar behovet av att finna fler former för att främja folkhälsan. Permanenta idrottsanläggningar kan kopplas på skolutbyggnader och spontanidrottsplatser kan fogas in i nya bostadsområden. Plan- och bygglagen bör därför ändras genom att ordet idrott skrivs in i 2 kap. 7 § 4, enligt följande:

Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns:

  1. gator och vägar
  2. torg
  3. parker och andra grönområden
  4. lämpliga platser för lek, motion, idrott och annan utevistelse
  5. möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service.

 

 

Pyry Niemi (S)

Anna Wallentheim (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)