Begränsad tillgång till fordonsregistret

Motion 2021/22:350 av Hampus Hagman (KD)

av Hampus Hagman (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur den allmänna tillgången till fordonsregistret kan begränsas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har en stolt tradition i offentlighetsprincipen. Den bidrar till att såväl enskilda människor som medier kan granska makthavare och tjänstemän i offentlig sektor, vilket givetvis är positivt. Det finns dock situationer där det kan ifrågasättas om det är klokt med offentlighet. Ett sådant exempel är fordonsregistret, som är ett öppet register där det enkelt går att ta reda på vem som äger vilket fordon.

Tyvärr utnyttjas denna öppenhet av kriminella för att lokalisera och stjäla värdefulla bilar. Brotten sker på olika sätt, men det händer att tjuvarna först gör inbrott i ägarens bostad för att stjäla nycklarna, vilket förstås är extra traumatiskt. I dessa fall framstår det som mycket tveksamt att avvägningen mellan allmänhetens intresse av öppenhet och den enskildes rätt till skydd är korrekt gjord. Att Sverige är ensamt om att ha ett så öppet fordonsregister som vi har innebär att Sverige blir mer attraktivt för stöldligor än vad vi annars hade varit.

Tillgången till fordonsregistret bör därför begränsas kraftigt. Liksom i andra europe­iska länder bör myndigheter ha tillgång till registret, och därutöver bör också försäkrings­bolag och vaktbolag kunna ha tillgång till detta. Regeringen bör snarast utreda hur ett sådant system kan utformas. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Hampus Hagman (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-24 Granskad: 2021-09-24 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)