Bättre villkor för cyklister

Motion 1992/93:T207 av Anders Nilsson m.fl. (s)

av Anders Nilsson m.fl. (s)
Sedan 1985 har en grupp socialdemokratiska
riksdagsledamöter varje år genomfört en cykelturné i någon
del av Sverige. Vi har under denna tid gästat nästan alla
landskap i landet. Vår senaste turné, sommaren 1992, gjorde
vi på Gotland.
Under årens lopp har vi skaffat oss en omfattande
kunskap om villkoren för cykelturism. Vi har upplevt
tjusningen med cykelturismen men också noterat att
mycket kan göras för att förbättra villkoren för den som
cyklar oavsett för vilket ändamål cykeln används.
Att cykla är bra!
De flesta svenskar äger en cykel. Den används för flera
ändamål. För många är den ett naturligt fordon för resor till
och från arbetet. Cykeln används i motionssyfte. De många
deltagarna i ''Vättern runt'' och andra motionslopp vittnar
om det. Cykeln är också ett redskap för semester och
rekreation. Det kan den som sommartid besökt exempelvis
Gotland eller Ven vittna om.
Det är hälsosamt att cykla. Det är ett synnerligen
miljövänligt sätt att förflytta sig från en punkt till en annan.
Cykeltrafiken är utrymmessnål, den är bullerfri och den
föranleder inte några miljövådliga avgaser. Det finns därför
enligt vår mening flera skäl för samhället att underlätta och
stimulera en ökad användning av cykeln.
Planera rätt för cykeltrafik
Cykeln är särskilt praktisk att använda i tätortsområden.
Tyvärr tar inte stadsplaneringen tillräcklig hänsyn till detta.
Motortrafiken leds så att bilisten skall spara både tid och
körsträcka. Det är naturligtvis bra. Dessvärre sker inte
planeringen av cykelleder på samma sätt. Det verkar som
om planeringen utgår från att cyklisten har helt andra behov
och syfte med resan än bilisten. För det mesta är det inte så.
Därför finns runt om i landet otaliga exempel på att
cykelleder i tätorter snirklar sig fram genom gatusystemet,
än på ena sidan av gatan, än på den andra och med långa
omvägar runt besvärliga passager. Naturligtvis är det så att
den som dagligen cyklar till jobbet har samma intresse av
att komma fram snabbt och bekvämt som den som åker bil
till jobbet. Det förhållandet tycks kommunernas
planeringsorgan totalt ha förbisett. Vi efterlyser därför en
bättre planering av cykelleder i tätorterna.
Höj cykelersättningen i allmänna reseavtalet
I allmänna reseavtalet (ARA), definieras en cykel som
''annat färdmedel''. Ersättningen för den som använder
cykel är 10 öre per kilometer. Denna ersättning har varit
oförändrad under mycket lång tid.
Vi anser att det är lämpligt att höja denna ersättning
rejält, förslagsvis till 50 öre. En sådan ersättning är i
realiteten en besparing om effekten blir att många finner
det intressant att använda cykel i stället för bil.
Höj bidraget för byggande av cykelleder
Vägverket ger bidrag till byggande av cykelleder.
Summan har varit oförändrad under många år, 20 miljoner
om året. Bidraget har därför i realiteten sjunkit mycket
kraftigt. Vi anser det synnerligen motiverat med en höjning
och föreslår 35 miljoner 93/94. Just nu är en sådan höjning
särskilt befogad mot bakgrund av den höga arbetslösheten.
Anläggning av cykelleder ger mer arbete per satsad krona
än vanliga vägbyggen. Vårt förslag skall inrymmas inom
ramen för det totala väganslaget.
Bidraget till cykelleder fördelas över landet. Det statliga
bidraget har hittills varit 50 %. Vi anser att respektive
länsmyndighet i fortsättningen själv skall få bestämma
bidragsprocenten. Det finns säkerligen projekt som skulle
komma till utförande även med en lägre bidragsprocent.
Andra angelägna leder kan behöva ett högre bidrag. Med
en större flexibilitet i bidragsgivningen skulle sannolikt de
anslagna pengarna räcka till mer än vad som hittills varit
fallet.
Många angelägna projekt
Det finns runt om i landet goda idéer till leder för
cykelturism. De frivilliga cykelorganisationerna, särskilt
Svenska Cykelsällskapet, har lagt ner ett omfattande arbete
på att skapa sådana leder. Det största och mest
uppmärksammade projektet är Sverigeleden. Vi vill ge
några exempel på angelägna större projekt på några platser
i landet.
1. Ölandsbrons brofäste--Borgholm--Byxelkrok ca 80
km. Det är ett suveränt cykelturistprojekt som finns skissat
hos Vägverket i Kalmar. En kort bit, Borgholm--
Köpingsvik 5 km, är redan cykelväg på en nedlagd banvall.
2. Mariestad--Sjötorp--Otterbäcken--Nybble ca 50 km
Karlstad/Väse--Ölme--Kristinehamn ca 15 km
Åmål--Tösse--Köpmannebro--Mellerud ca 45 km
Dessa tre sträckor skulle tillsammans med redan
befintliga leder ge en utomordentlig cykelled runt Vänern.
3. Nedlagda banvallar runt om i landet. Det finns
åtskilliga mil nedlagda banvallar runt om i landet lämpliga
för cykeltrafik. De är förhållandevis billiga att rusta upp och
synnerligen passande för cykelåkning bland annat på grund
av att järnvägar har förhållandevis måttliga stigningar.
4. Förse den planerade Öresundsbron med en
cykelbana. Dansk Cyklist Förbund har gjort en
programskrift över projektet. Däri ges exempel från andra
länder på stora projekt med separat cykelbana, Golden
Gatebron i USA, Humber Bridge i England och
Afslutitdijk i Holland. Den holländska vallen passeras
årligen av omkring 100 000 cyklister.
Förutom dessa stora projekt finns ett stort antal mindre
angelägna sträckningar. Det är arbeten som är lämpliga som
beredskapsarbeten.
Gotland
Gotland intar en särställning som Sveriges främsta
cykelturistlän. Det är emellertid många som trängs på de
gotländska vägarna under sommaren. Det finns, det stora
antalet cykelturister till trots, ganska få separata cykelleder.
De som finns har ofta ett grus- eller stenunderlag som är
direkt olämpligt för många moderna cyklar. Biltrafiken är
intensiv under semesterperioden.
Vår slutsats under den vecka vi cyklade på Gotland var:
Här, om någonstans, är det befogat att satsa
arbetsmarknadspengar på belagda cykelvägar. Det skulle
förbättra trafikmiljö och trafiksäkerhet och öka de redan
goda förutsättningarna för cykelturism.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om bättre förutsättningar för
cykeltrafik,
2. att riksdagen beslutar anslå 35 000 000 kr inom ramen
för det totala väganslaget till bidrag för anläggande av
cykelleder.

Stockholm den 22 januari 1993

Anders Nilsson (s)

Leif Marklund (s)

Ulla Pettersson (s)

Eva Johansson (s)

Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Ines Uusmann (s)

Marianne Carlström (s)

Gunnar Thollander (s)

Bengt Kronblad (s)

Inger Lundberg (s)

Sinikka Bohlin (s)

Sverre Palm (s)

Ingrid Andersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)