Bättre vägar och järnvägar i Värmland

Motion 1992/93:T204 av Kjell Ericsson m.fl. (c, m, fp, kds)

av Kjell Ericsson m.fl. (c, m, fp, kds)
Den nya borgerliga regeringen har satsat rekordstora
resurser för investeringar i vägar och järnvägar. Under
innevarande budget rör det sig om ca 13 miljarder mot
tidigare 5 miljarder. Bl.a. har 2,2 miljarder anslagits för det
glesare länsvägnätet och 1,5 miljarder till vägarna i
skogslänen. I föreliggande budgetförslag föreslås även
möjligheten att låna 20 miljarder under en 10-årsperiod för
ytterligare investeringar i infrastruktur. Allt detta är mycket
bra och ger bra framtida möjligheter för både enskilda och
företag.
Investeringar i infrastruktur, d.v.s. vägar, järnvägar,
flyg, telekommunikation mm är av synnerligen stor
betydelse för utvecklingen i Värmland. Ett väl fungerande
transportoch kommunikationssystem utgör grunden för
vårt lands och vår regions möjligheter att existera och
utvecklas. Detta gäller inte minst i ett glesbygdsbetonat län
som Värmland.
Eftersom investeringarna i vårt kommunikationssystem
under en lång följd av år varit undermåliga, är det därför
nödvändigt att Värmland nu får en betydligt större del av
anslagna medel för nödvändiga satsningar på
kommunikationer.
Vägnätet utgör en mycket vital del i Värmlands
kommunikationssystem eftersom det i de flesta orter saknas
andra möjligheter än vägtransporter. Orsaken härtill är att
ett flertal järnvägssträckor har lagts ner under senare år.
T.ex. har trafiken på NKLJ-banan mellan Hagfors och Deje
lagts ner. Tidigare har sträckan Arvika -- Årjäng lagts ner
och rälsen rivits upp. De transporter som tidigare gick på
järnväg har således flyttats över på väg.
Förvisso har det skett vissa investeringar på vägarna
Arvika och Årjäng och även lv 62 mot Hagfors, men dessa
förbättringar är inte tillräckliga. Det finns fortfarande långa
sträckor som har en bristande standard.
Mera resurser till Värmland
Det har varit få investeringar i vägar och järnvägar som
kunnat genomföras under de senaste åren. Anslagen har
varit för små. Genom tilldelning av bl.a. infrastrukturmedel
har dock ytterligare något projekt tillkommit. Ett sådant
projekt är E 18 Riksgränsen--Hån, där även Årjängs
kommun tillskjutit medel för att denna besvärliga sträcka
skulle kunna byggas om. Denna sträcka är nu färdigställd,
vilket är mycket tillfredsställande.
De medel som tilldelats Värmland för väginvesteringar
och underhåll är alltför små och måste ökas ut. Detta gäller
såväl medel för riksvägar som för länstrafikanläggningar.
Många angelägna projekt
Värmland har ett vidsträckt vägnät av riksvägar,
länsvägar och grusvägar. Många av dessa vägar är av
undermålig standard. Det finns därför många angelägna
projekt som hitintills inte har kunnat inrymmas i nuvarande
medelstilldelning. För att med kort varsel kunna starta olika
projekt om mera medel skulle ställas till förfogande är det
viktigt att det finns färdigprojekterade objekt att tillgå.
När det gäller E 18 så finns där fortfarande flera viktiga
projekt. Utöver sträckan Valnäs -- Slottsbron, där medel
finns anslagna och arbetet skall påbörjas under våren, finns
ytterligare projekt på E 18 sträckan Töcksfors--Hån och
även resterande delar Slottsbron--Karlstad.
Ett annat angeläget projekt är vägarna 45 och 61
förbifart Kil resp Fagerås. Detta projekt mycket
högprioriterat och dessutom görs även betydande
samhällsekonomiska vinster. Även i övrigt är det
nödvändigt med förbättringar på vägarna 45, 61, 62, 63, 172
och 234.
Vägarna i västra Värmland kommer att bli hårt
frekventerade med anledning av den kommande
olympiaden i Lillehammer. Dessa vägar har idag
undermålig standard på långa sträckor. Den förväntade
trafikökningen både före, under och efter OS stärker därför
kravet på investeringar i dessa vägar.
Vägverket och Länsstyrelsen i Värmland har i sina
flerårsplaner utöver E 18 prioriterat följande:satsa på
vägarna 45, 61, 62, 63, 172, 177 och 242iståndsätta och
vidmakthålla beläggningarnaförstärka och bygga om
svaga, äldre broar bl.a med tanke på EG-anpassningen
byggande av viktiga förbifarterförstärka och belägga
vältrafikerade grusvägar.
Vi delar denna prioritering och anser det väsentligt att
dessa projekt kan genomföras inom rimlig tid.
När det gäller vägarna i de glesare områdena av vårt län
så finns det ca 29 mil vältrafikerade grusvägar. Det är t.ex.
vägar som Ölserud -- Eskilsäter, i Säffle kommun, det är
vägen Rommenäs -- Ivarsbyn i Årjängs komun, vidare
sträckningen Köla -- Skillingmark i Eda kommun och
många andra liknande vägar. Det finns alltså ett flertal
grusvägar i varje Värmlandskommun där det finns
angelägna upprustningsbehov. Det vore önskvärt om dessa
vägar kunde beläggas under den kommande tioårsperioden.
För att säkra medel till grusvägnätets upprustning borde
dessa öronmärkas.
Utöver ovannämnda 29 mil grusväg finns ytterligare ca
150 mil landsbygdsvägar, som också är belastade av tung
trafik. Inte minst för skogsnäringen är det viktigt att även
dessa vägar erhåller mera medel för upprustning.
Järnvägar i Värmland
Även satsningen på järnvägstrafik är viktig för
Värmland. Bandelen Stockholm -- Karlstad --
Charlottenberg -- Oslo är av mycket stor betydelse för
regionen. En genomgripande upprustning av denna bana är
därför nödvändig. Även införande av snabbtåg mellan
Stockholm och Oslo skulle innebära betydande
förbättringar av kommunikationerna med
Stockholmsområdet. Sträckan Stockholm -- Oslo via
Charlottenberg är den kortaste sträckan mellan de två
huvudstäderna. Därför finns det all anledning att det satsas
på denna sträcka.
Tågtrafiken Karlstad -- Kil -- Göteborg är också en viktig
del i vårt kommunikationssystem. För att ge nödvändiga
förutsättningar till en utökad och förbättrad trafik måste det
även ske betydande investeringar på denna sträcka.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att Värmland får
utökade resurser vid fördelningen av väganslagen,
2. att riksdagens som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om bättre kommunikationer på
sträckan Stockholm--Karlstad--Charlottenberg--Oslo samt
sträckan Karlstad--Kil och Göteborg.

Stockholm den 19 januari 1993

Kjell Ericsson (c)

Roland Lében (kds)

Göthe Knutson (m)

Gullan Lindblad (m)

Isa Halvarsson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)