Bättre vägar i Värmland och Dalsland

Motion 1992/93:T330 av Isa Halvarsson och Elver Jonsson (fp)

av Isa Halvarsson och Elver Jonsson (fp)
Den nuvarande regeringen har satsat rekordstora
resurser för investeringar i vägar och järnvägar. Under
innevarande budget rör det sig om ca 13 miljarder kronor
jämfört med den tidigare regeringen som anslog 5 miljarder.
Bl.a. har nu 2,2 miljarder kronor anslagits för det glesare
länsvägnätet och 1,5 miljarder till vägarna i skogslänen. I
föreliggande budgetförslag föreslås även möjligheten att
låna 20 miljarder kronor under en 10-årsperiod för
ytterligare investeringar i infrastruktur. Allt detta är mycket
bra och ger bra framtida möjligheter för både enskilda och
företag.
Eftersom investeringarna i vårt kommunikationssystem
under en lång följd av år varit otillräckliga, är det därför
nödvändigt att Värmland och Dalsland nu får en betydligt
större del av anslagna medel för nödvändiga satsningar på
kommunikationer.
Behovet av en upprustning av regionens vägnät är stort.
Det handlar bl.a. om att förstärka vägarna så att de får en
kapacitet motsvarande de krav som ställs för att industrin
och turismen skall kunna vidareutvecklas. Goda
kommunikationer är en förutsättning för fortsatt positiv
utveckling av näringslivet i dessa utsatta områden. För
huvudparten av regionen finns inga andra transportmedel
än vägtransporter.
Tjälskador försvårar ofta råvarutransporter under långa
perioder -- till förfång för näringslivet i regionen. Att det
är många människor som mer eller mindre drabbas av att
vägarna stängs av för tung trafik framgår av vägverkets
siffror över tjällossningsrestriktioner. I Värmlands län
berördes uppemot 80 procent av det allmänna grusvägnätet
av restriktioner 1989.
Den stora eftersläpningen när det gäller nödvändiga
investeringar i vägnätet under mer än en tioårsperiod har
gjort att nedbrytningen av vägnätet accelererar. Det är
därför välmotiverat att regionen får en större andel av den
ökade ram som riksdagen kan komma att besluta om.
I den nu allt svårare arbetsmarknadssituationen torde en
tidigareläggning av regeringens infrastruktursatsningar
ligga väl i linje med regeringens allmänna politik. En
offensiv satsning på vägarna i Värmland och Dalsland skulle
komma dessa regioner till gagn.
Det är viktigt att iståndsätta och vidmakthålla
beläggningarna, men det är också viktigt att fortsätta
belägga vältrafikerade grusvägar ute i bygderna. Även äldre
svaga broar behöver förstärkas och byggas om.
Enligt vår mening är offensiva satsningar i infrastruktur
ett gott exempel på en strävan till mobilisering av lokala
resurser.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av upprustning av
vägnätet i Värmland och Dalsland.

Stockholm den 25 januari 1993

Isa Halvarsson (fp)

Elver Jonsson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)