Bättre möjligheter till skyltning på landsbygden

Motion 2021/22:2832 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagar och regler samt av hur tillämpning sker när det gäller skyltar på landsbygden för att underlätta för näringsliv och turism och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att kunna verka och leva på landsbygden är en förutsättning för ett öppet landskap och ett levande näringsliv överallt i Sverige. Vi vill att människor ska kunna finna sin ut­komst även utanför städer och större samhällen. I allt högre grad är olika turistverksam­heter, gårdsförsäljning och andra besöksmål nödvändiga för att utveckla näringslivet på landsbygden. Om verksamheterna ska ha en chans att locka till sig besökare måste det finnas rimliga regler för att underlätta skyltning till dessa verksamheter. Idag är regel­verket snårigt och upplevs godtyckligt och ofta mycket restriktivt.

Tillstånd för att sätta upp en skylt fås antingen hos Trafikverket, länsstyrelsen eller kommunen beroende på var skylten ska finnas. Olika hänsyn tas och avgift ska erläggas. Om skylten kräver tillstånd prövar länsstyrelsen om skylten kan komma att påverka trafiksäkerheten negativt. Detta görs efter samråd med Trafikverket och Polismyndigheten.

Trafikverket menar att många skyltar innebär en trafikfara och det är inte ovanligt att skyltar därför plockas bort av verket. Vi kan ändå konstatera att i och strax utanför städerna är det reklamskyltar överallt och dessa anses inte utgöra någon trafikfara. Skillnaden i hur skyltning bedöms och beslutas är ibland mycket svår att förstå. Denna godtycklighet slår hårt mot många näringsidkare på landsbygden. Kunderna hittar helt enkelt inte dit.

Regelverket är snårigt och bör därför bli enklare och tillämpas mer enhetligt i hela Sverige och anpassas till modernt näringsliv, ökad turism och en levande landsbygd. En översyn av gällande lagar vore önskvärd.

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)