Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Bättre mobiltäckning

Motion 2021/22:2861 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en strategi med mål för telefonitjänster bör utarbetas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fjärrtåg och kollektivtrafik ska erbjuda såväl uppkoppling till internet som god yttäckning och kvalitet för röstsamtal, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att larmnumret 112 ska vara funktionsdugligt via samtliga teleoperatörers nät och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att en handlingsplan för ökad yttäckning av stabila mobila tjänster av hög kvalitet ska utarbetas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Post- och telestyrelsens, PTS, rapport[1],[2] uppgick yttäckningen för taltjänster i oktober 2019 till knappt 91 procent av Sveriges yta. Det finns alltså mer att göra och en handlingsplan för hur detta ska ske bör läggas fast. Detta är inte minst viktigt då PTS i rapporten använder en ny metod för att räkna ut status på yttäckningen och att den i sin tur härrör från en ny metod som framräknats av leverantörernas täckningskartor. Att detta inte påverkar statistiken kan förstås vara fallet men för oss som bor i glesbygd och som fortfarande lider av åtskilliga ”vita fläckar” där mobiltäckningen är usel, känns det föga troligt att yttäckningen för taltjänster kan ha förbättrats utan att ”väsentlig utbyggnad skett för att öka täckningsytan i landet som PTS skriver i rapporten. Detta bör bekräftas.

Att politiken lägger fast mål om bredband och telefoni åt alla är en viktig signal för att motverka den pågående urbaniseringen. Regeringar av olika färg har aktivt drivit frågan då det gäller bredband men nu gäller det att mobiltelefonins yttäckning får samma uppmärksamhet. Att vi fortfarande har flera och stora vita fläckar där vi helt tappar mobiltäckning vid röstsamtal och surf är helt oacceptabelt och kan de facto äventyra våra liv om vi råkar ut för sjukdom eller olyckor. PTS har tillsynsansvar för att ”operatörerna medverkar till att nödsamtal förmedlas och att lokaliseringsuppgifter tillhandahålls till samhällets alarmeringstjänst” står att läsa på PTS hemsida. Någon tillhörande data som beskriver läget finns dock inte. Samtidigt kan vi i media läsa om incidenter där detta inte har fungerat. Detta borde därför klargöras.

God yttäckning och kvalitet i taltjänster är viktigt för företagande, tillgänglighet och miljö. I det uppkopplade samhället ändras våra vanor och arbetet bedrivs på andra sätt. Idag är det till exempel vanligt att människor jobbar under resan till och från arbetet varför det är viktigt att fjärrtåg och kollektivtrafik kan erbjuda såväl uppkoppling till internet som god yttäckning och kvalitet för röstsamtal. Här måste mer åtgärder vidtas.

Med hänvisning till den nationella strategin som nu finns på bredbandsområdet bör regeringen ge PTS i uppdrag att ta fram en motsvarande nationell strategi för yttäckning av taltjänster av hög kvalitet samt föreslå åtgärder för att mål 3 i bredbandsstrategin ska kunna nås. Detta måste riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)


[1] PTS-ER-2020:15

[2] PTS-ER-2021:2

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)