Bättre konsekvensutredningar

Motion 2018/19:2875 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda Regelrådets organisatoriska placering och uppdrag och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att säkerställa kvaliteten i konsekvensanalyser och tillkännager detta för regeringen.

Regelrådet

Regelrådets uppdrag är sedan bildandet år 2008 att granska och yttra sig över kvaliteten på regeringens och andra myndigheters konsekvensutredningar som görs i anslutning till förslag om nya och ändrade regler som kan få effekter av betydelse för företag. Regelrådet är sedan 1januari 2015 ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket.

Regelrådet publicerar årligen en sammanställning av de konsekvensutredningar som granskats. I Regelrådets senaste rapport framkommer det att en majoritet av konsekvensutredningarna inte håller måttet; av de 42 konsekvensutredningar som Regeringskansliet skickade uppfyllde endast 13 kraven. Med andra ord var det 69 procent av konsekvensutredningarna från Regeringskansliet som inte uppfyllde kraven. Finansdepartementet stod för 23 konsekvensutredningar och endast 8 uppfyllde kraven.

Regelrådets organisatoriska placering bör därför utredas. En sådan utredning bör samtidigt se över hur Regelrådets roll kan stärkas.

Svenska företags konkurrenskraft baseras i stor utsträckning på hur regler och byråkrati i vårt land står sig gentemot andra länder. EU-samarbetet medför en lång rad lagar och regler. Implementeringen av dessa påverkar svenska företags konkurrenskraft gentemot våra europeiska grannar. Regelrådet bör därför även ges i uppgift att granska och ge råd om implementeringen av europeisk lag i Sverige, enligt dansk modell. Syftet är att öka svensk konkurrenskraft, säkerställa transparens och tydliggöra politiska mål. Rimligt i en sådan granskning skulle vara att inför implementeringen av ett EU-direktiv ange en miniminivå i konsekvensutredningen. Om man avser att gå därutöver bör detta motiveras särskilt.

Regelrådet behöver under tiden få tillräckliga, oberoende och egna resurser inom Tillväxtverket för att kunna utveckla och kvalitetssäkra sin granskningsfunktion.

För att komma tillrätta med de bristfälliga konsekvensutredningarna vill vi uppdra åt Tillväxtverket att intensifiera utbildningar för regelgivare i syfte att förbättra de kunskapsmässiga förutsättningarna för att upprätta konsekvensutredningar som håller god kvalitet.

Vidare behöver regeringen säkerställa att en utredare sätter ett speciellt fokus på bättre konsekvensanalyser av författningsförslag, och då särskilt deras påverkan på företags kostnader och konkurrensförhållanden.

Cecilia Widegren (M)

Helena Bouveng (M)

Boriana Åberg (M)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Berglund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)