Bättre förutsättningar för socialt företagande

Motion 2021/22:1556 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa bättre förutsättningar för sociala företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Företagande har länge stått i centrum i Sverige, där drivkraften länge har varit att skapa sin egen inkomst och testa sin egen idé.

Där skiljer sig sociala företag från normen, där det primära eller i alla fall sekundära målet är att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Dessa företag kan exempelvis arbeta för en levande landsbygd, en inkluderande arbetsmarknad eller en bättre integration.

Aktiebolag, kooperativ eller ideella organisationer – ja det finns många typer av sätt att organisera ett socialt företag – målet är att skapa samhällsnytta. Europeiska kommissionen visade däremot i sin rapport ”Social enterprises and their ecosystems in EuropeComparative synthesis report” att Sverige ligger bakom andra länder när det kommer till att skapa förutsättningar för socialt företagande.

Vi står idag inför en rad olika samhälleliga utmaningar, där vi ser konsekvenserna av de växande klyftorna och ett mer ensamt samhälle. Frågan är naturligt väldigt komplex, och flertalet lösningar måste tillämpas. Staten har ett stort ansvar för att skapa ett tryggt, inkluderande och jämställt samhälle – men vi behöver fler aktörer som kan hjälpas åt.

Det är därför av intresse för alla att sociala företag får samma möjligheter till att utvecklas som övriga företag. Problemet är att eftersom många sociala företag är beroende av projektmedel och övriga typer av stöd så är det i många fall svårt att etablera långsiktig verksamhet, vilket riskerar till att upphäva den framgång som gjorts under en begränsad tid. Nuvarande finansieringsformer passar således inte alltid den här typen av samhällsnyttig verksamhet. Lagstiftning saknas, investeringsfonder är inkompatibla och okunnigheten är utbredd kring ämnet – det är några av de många utmaningar sociala företag och samhällsentreprenörer ställs inför.

Det är viktigt att vi skapar bättre förutsättningar för företag som bidrar till samhället och inte enbart fokuserar på traditionell vinstutdelande verksamhet.

Heléne Björklund (S)

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)