Bättre företagsklimat i Västerbotten

Motion 2021/22:1111 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn så att regelförenklingar kommer till stånd för ett bättre företagsklimat i Västerbotten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om Västerbotten vill vara en attraktiv plats för företag finns det anledning att granska hurföretagen bemöts, hur tillstånden hanteras och hur tillsynen utförs. Alla kommuner i Västerbotten har som mål att förbättra företagsklimatet. Fler och växande företag betyder fler jobb, ökade skatteintäkter och ökat välstånd. I medierna i Västerbotten kan man läsa att näringslivsklimatet skiljer sig stort beroende på i vilken kommun du verkar.

Regelförbättringar, förutsägbarhet och minskade kostnader är viktigt. I färska rapporter från Näringslivets regelnämnd (NNR), kring kommunernas regeltillämpning, målas en tydlig bild uppav de skillnader som finns.

I undersökningen om livsmedelskontroller framkom att livsmedelsinspektörer i en av tre kommuner anser sig vara säkra på att inget tydligt näringslivsfrämjande kommunalt arbete bedrivs.

Skellefteå är dock ett exempel där handläggarna inom livsmedelskontroll och serveringstillstånd arbetar utifrån kommunens näringslivsfrämjande policy. Kommunens kontrollfunktioner är en del av kommunens samspel med näringslivet och påverkar hela företagsklimatet.

Vidare undersöktes möjligheten till hjälp vid nyetableringar. Det borde inte spela någon roll i vilken kommun i Västerbotten ett företag väljer att starta. Men skillnaderna i företagsklimat är stora.

Endast två av de svarande kommunerna i Västerbotten säger sig kunna lämna ett tidigt besked om totalkostnaderna innan ansökningshandlingarna skickats in. Det här försvårar etableringar. Tid är pengar, och kostnader för lokaler, personal och varor pausar inte bara för att besluten dröjer hos kommunerna.

En översyn bör göras så att regelförenklingar och andra nödvändiga åtgärder inte skiljer sig mellan kommunerna så att vi får ett bättre företagsklimat.

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)