Bättre elevhälsa

Motion 2013/14:Ub449 av Anna Wallén m.fl. (S)

av Anna Wallén m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bättre elevhälsa.

Motivering

Det är viktigt att varje skola har en fungerande elevhälsa för att kunna agera när en elev inte mår bra eller inte trivs i skolan.

Den nya skollagen, som började gälla den 1 juli 2011, säger att skolan måste ge eleverna tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och personal med kompetens för specialpedagogiska insatser. Skollagen lyfter fram elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande roll.

Varje skola avgör på vilket sätt dessa funktioner ska finnas tillgängliga på skolan. Vi kan konstatera att det skiljer sig mycket mellan skolor och hur de har valt att prioritera elevhälsan. En del skolor väljer att prioritera elevhälsan högre än andra, vilket innebär att det finns elever som får ett bättre stöd.

Det finns ett tydligt och klart samband mellan lärande och hälsa. God hälsa bidrar till elevernas trivsel, vilket därmed ger bättre förutsättningar för inlärning. De elever som under sin skoltid drabbas av psykisk ohälsa och utanförskap får oftast sämre resultat i förhållande till sina kamrater. Det är därför viktigt att skolan satsar på en god elevhälsa.

Vilken skola som eleverna väljer att gå i påverkar allt mer elevernas skolresultat. Skolor med många studiemotiverade och engagerade elever påverkar skolresultaten i en positiv riktning. Vi vill skapa en större likvärdighet i skolan för att förbättra skolresultaten och då är elevhälsan en viktig del i det arbetet. En översyn av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande roll bör ske.

Stockholm den 30 september 2013

Anna Wallén (S)

Lars Eriksson (S)

Pia Nilsson (S)

Olle Thorell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)