Bättre användning av ordningsvakter

Motion 2016/17:2320 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ordningsvakter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tyvärr är situationen för polisen idag ansträngd. Dels på grund av en stor befolkningsökning genom massinvandringen, dels genom att myndigheten varit underfinansierad under lång tid och dels på grund av en polisledning som ofta inte vågar eller vill göra det som krävs.

Som ett resultat av otryggare samhälle och en polismyndighet som går på knäna har den privata säkerhetsbranschen vuxit snabbt eftersom efterfrågan på tjänster för personer och företag ökat.

En av de grupper som idag i ökande grad får upprätthålla ordningen är ordningsvakterna. Deras befogenheter är dock av naturliga skäl relativt begränsade men där de kommit att utgöra ett viktigt komplement till polisen. Dock utnyttjas inte den resurs de är i tillräcklig grad som behövs med dagens läge. Följande förbättringar bör utredas:

Blåljus på fordon

Blåljus på fordon används idag av trafikledningen i SL-uppdraget eftersom det står i lagen att trafikledare som arbetar i spårbunden trafik får använda blåljus. Ordningsvakter kan också ha användning för blåljus i vissa uppdrag, exempelvis för SL, som kan göra skillnad på liv.  Ordningsvakterna åker på incidenter såsom pågående misshandel, rån, våldtäkt, slagsmål, överdos och människor som står på perrongen och väntar på att hoppa framför ett tåg. Ofta kan ordningsvakternas kollegor hamna i underläge mot gäng och annat. Ibland har även polis varit i underläge och blivit stöttade av ordningsvakter. Att inte få använda blåljus i sådana situationer är försvårande eftersom ordningsvakter som åker på ett larm dels måste hålla hastighetsgränserna, dels hindras i högre grad av annan trafik.

Att utöka ordningsvakters befogenheter att bli allt mer polisiära är såklart något man måste göra med försiktighet. Men i den verklighet vi nu befinner oss har ordningsvakter i vissa miljöer blivit ett viktigt komplement till polisen. Användningen av blåljus kan och bör givetvis regleras till att bara få användas vid larm med en viss prioritet, t ex prio1 och därmed endast efter godkännande från uppdragsgivaren eller högre instans.

Vi anser att detta bör utredas så att vi bättre kan utnyttja den viktiga resurs som ordningsvakter kommit att bli.

OC-spray

Enligt källor inom bevakningsbranschen har vårt samhällsklimat blivit allt hårdare, människor som bär kniv hör till vardagen och är mer benägna att använda våld mot bland annat ordningsvakter. För att möta en sådan samhällsutveckling behöver de nya verktyg.

För att exemplifiera: Vid Gullmarsplan drog en man kniv mot ordningsvakter. Det slutade med att de var tvungna att slå batongslag mot huvudet för att få kontroll på personen. Här hade OC-spray kunnat användas med mindre våld än batong men med mer effekt. Batongen används när personen står nära medan OC-spray skapar utrymme att agera på avstånd samt för att få kontroll på personer vid ett ingripande där batong eller den fysiska styrkan inte räcker.

Vi anser att ordningsvakter efter prövning och godkännande av polis ska få bära och använda OC-spray.

Fotfängsel/spotthuva

Ofta när en omhändertagen person väntar på polis tar det mellan 1 och 2 timmar innan polisen kommer. Ibland är personen väldigt utåtagerande genom att spottas och sparkas trots att personen är belagd med handfängsel. Detta resulterar i att ordningsvakter får lägga ett benlås vilket gör ont för personen samt är fysiskt krävande för vakten och kan resultera i skador. Skulle ordningsvakter ha möjlighet att belägga personen med benfängsel skulle det göra mindre skada på personen, öka kontrollen på personen och minska skaderisken.

Spotthuva skulle underlätta arbetet då de brukar få hålla i huvudet för att slippa få spott på sig. Det finns även stor risk att bli smittad av olika sjukdomar med mera.

LOB-bussar

LOB-bussar är något bevakningsföretag själva skulle kunna utföra. Skulle transporten kunna delegeras till ett bevakningsföretag för en omhändertagen för LOB eller PL 13 skulle polisen kunna prioritera andra saker som är viktigare.

Kent Ekeroth (SD)

Adam Marttinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)