Bättre användning av kommunikationerna i Södermanland

Motion 1992/93:T218 av Kjell Johansson (fp)

av Kjell Johansson (fp)
Sedan många år tillbaka har en debatt pågått om
transporterna i, till och genom Stockholmsområdet. Denna
debatt har klart visat på behovet av en flygplats söder om
Stockholm. Detta gäller både ur ekonomisk samt energi-
och miljösynpunkt. Ur samma synpunkter har den
markbundna genomfartstrafiken av såväl gods som
personer i storstadsområdet diskuterats. Under
diskussionerna har koncentrationen hela tiden ökat.
När det gäller flygtrafiken skall allt mera av person- och
godstransporterna enligt planerna gå över Arlanda även om
byggandet av en tredje start- och landningsbana för dagen
lagts på is. Planeringen innebär att trafiken genom
Stockholm från söderom liggande delar ökar ännu mer.
För båttrafiken mellan Sverige och Finland gäller samma
förhållande. För att nå färjelägena måste matartrafiken
dras genom de inre delarna av Stockholm.
Detta blir också följden för transittrafiken av lastbilar
från Finland till kontinenten som redan idag är betydande
och självfallet kommer att öka kraftigt vid Finlands inträde
i Europagemenskapen.
För att klara expansionen tycks det nu finnas planer på
att spränga en farled, den s k Rödkobbsleden, norr om
Sandhamn. Vid sidan av de nackdelar som ökad trafik i
storstadsområdet innebär tillkommer då en kraftig
miljöbelastning i ett känsligt skärgårdsområde.
Använd befintliga möjligheter
Det är svårt att inse det kloka i satsningar som innebär
att man t o m försämrar en redan oacceptabel
miljösituation.
Helt obegripligt blir det när man betänker att det finns
möjligheter till ett mycket bättre trafikflöde.
Genom att utnyttja Oxelösunds hamn bättre kan
betydande delar av främst godset, men även av
passagerartrafiken, kanaliseras så att den inte behöver
passera genom Stockholm.
Detsamma gäller om man rätt utnyttjar den redan
färdiga flygplats som finns i Skavsta. Med en
höghastighetsjärnväg över Nyköping skulle
matningstiderna från södra Stockholmsområdet bli högst
acceptabla.
Den totala miljöbelastningen skulle också minska
betydligt om resande söderifrån inte först via marktrafik
måste bege sig till Arlanda för att sedan åka samma väg
tillbaka med flyg.
Förberedelserna för Sveriges deltagande i den
Europeiska integrationen har på ett klargörande sätt belyst
vikten av goda kommunikationer. Vi har ett handikapp
genom våra långa avstånd till kontinenten som på alla sätt
måste minskas.
En övergripande planering för Storstockholm och
Mälardalen gällande alla trafikslag måste därför
genomföras.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en samlad trafikplanering i
Mälardalen.

Stockholm den 26 januari 1993

Kjell Johansson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)