Barsebäcks kärnkraftverk 2.0

Motion 2022/23:2065 av Jörgen Grubb m.fl. (SD)

av Jörgen Grubb m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ett nytt kärnkraftverk i Barsebäck av modernaste slag, med tillräcklig effekt för att täcka elbehovet i Skåne de närmsta 50 åren, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I södra Sverige och framförallt Skåne, har det under en längre tid varit problem med att säkra elbehovet. Orsaken till detta är både saknad av lokal basenergi samt brister i nätet för el-överföring.

Att Skåne återigen behöver ett kärnkraftverk kan inte vara tydligare.

Redan 2019, stod Skåne inför akut elbrist. Flertalet större företag kunde inte öka sin produktion, då de nekades el-tillförsel. Numera hanteras liknande problem med temporära lösningar, genom att starta upp fossileldade kraftverk i Karlshamn och Malmö, vilket vi inte ser som hållbart. Svenska Kraftnät skriver i sin senaste rapport där de varnar för att det finns risk för att användare kan behöva kopplas bort från hela elsystemet för att undvika ett haveri.

Enbart i Malmö beräknas energibehovet öka med uppemot 30 % inom 20 år, bland annat beroende på att elbilar, elbussar och regiontåg blir fler. I Staffanstorp väntas elanvändningen öka med 120 % fram till 2040 som en följd av att Microsoft byggt en serverhall i kommunen.

Sedan 2005 när den sista kärnkraftsreaktorn i Barsebäck stängdes har Skåne inte kompenserats tillräckligt för det produktionsbortfall som uppstod.

Elpriset har under lång tid varit som dyrast i södra Sverige och förväntas fortsättningsvis att vara det, enligt en rapport från Länsstyrelsen.

Det är orimligt att elkonsumenterna i Skåne fortsatt ska tvingas bära kostnaden för det dåliga beslutet att i förtid lägga ner det förutvarande kärnkraftverket i Barsebäck.

Åtgärderna som skulle säkra energitillgången i Skåne, med en kabel från norr till söder finns fortfarande inte på plats efter 15 år och lär inte vara det inom de närmsta 10 åren.

Vi skånska ledamöter är medvetna om att nuvarande och kommande brist i tillgång till energi i Skåne både beror på saknad av lokal basenergi och bristfälligt elnät. Därför behöver vi ett nytt modernt och högeffektivt kärnkraftverk i Skåne, lämpligast i Barsebäck med sitt optimala läge.

Med ett nytt kärnkraftverk i Barsebäcks med sin befintliga infrastruktur för energileverans och lämpliga läge, kommer de framtida behoven av energi att kunna tillgodoses även i Sveriges sydligaste landskap, Skåne.

Idag är den moderna Kärnkraften ett av de absolut säkraste och utsläppsmässigt renaste energislagen. Dessutom är den mycket prisvärd per tillverkad kWh, om man räknar utifrån faktiska kostnader och bortser från andra energislags subventioneringar.

 

 

 

Jörgen Grubb (SD)

Björn Söder (SD)

Bo Broman (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Lars Andersson (SD)

Linda Lindberg (SD)

Magnus Persson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Jönsson (SD)

Mona Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Pontus Andersson (SD)

Victoria Tiblom (SD)

Jessica Stegrud (SD)

Charlotte Quensel (SD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)