Barns möjlighet att få vara barn

Motion 2021/22:3403 av Nicklas Attefjord och Margareta Fransson (båda MP)

av Nicklas Attefjord och Margareta Fransson (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om syskon vid insatser enligt LSS och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att leva som vad ibland kallas ”skuggsyskon” till ett barn med omfattande funktionsnedsättningar är inte lätt. Ofta måste behoven för barnet med diagnoser gå först.

Syskon får betydligt mindre tid med sina föräldrar. Har ett barn mer omfattande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan hemmiljön präglas av hög ljudvolym och otaliga utbrott. Vissa syskon blir slagna, andra får bevittna hur föräldrarna blir slagna. Syskonet får tidigt lära sig att ligga steget före, avleda och lugna. Möjligheten till att ta hem vänner minskar. Ett barn i den här situationen får sitt liv begränsat som en direkt följd av syskonet med funktionsnedsättningar.

Dessa syskon behöver få paus. De behöver återhämtning precis som föräldrarna, de behöver tillgång och tid med sina föräldrar och de bör ha samma rätt till hemmet som barnet med diagnoser.

Att barnkonventionen numer är svenska lag är en viktig förändring och något som vi är både stolta och glada för i Miljöpartiet. Vi har länge drivit frågan.

Utifrån barnkonventionen är det givetvis angeläget att beakta varje barns situation. Så sker inte idag. När det gäller insatser som ges enligt LSS bör det tydligare framgå att även beakta syskons situation vars barndom pågår här och nu. När det gäller korttidsboende är t ex både behovet hos det enskilda barnet och anhörigas behov av avlastning i fokus. Däremot är det ytterst tveksam i vilken utsträckning syskons behov av avlastning och egentid med föräldrar vägs in. Eller att någon tar reda på hur deras behov egentligen ser ut.

Regelverket behöver förtydligas när det gäller detta på lämpligt sätt. Det behöver bli en självklarhet att syskons egna behov vägs in och att insatser utformas så att även de får den avlastning och den egentid med föräldrar som de behöver. Det ska också vara en självklarhet att detta tas i beaktande oavsett var i Sverige insatserna ges. Ett tydligt regelverk behövs. Regeringen bör återkomma i frågan.

Dessa fantastiska syskon är vardagshjältar och förtjänar att deras behov tas på allvar.

Nicklas Attefjord (MP)

Margareta Fransson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)