Barnlots

Motion 2021/22:3399 av Nicklas Attefjord (MP)

av Nicklas Attefjord (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en funktion som är samordnande, fungerar som lots och kontaktperson ska finnas för barn och unga med komplexa behov och deras familjer och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av säkerhetskonstruktion i det fall den fasta vårdkontakten inte fungerar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För barn och unga med allvarliga former av psykisk ohälsa är det ofta svårt, dels för föräldrar att se till att ens barn eller den unge får rätt typ av insatser och dels att hålla koll på de olika instanser som sammanhållet ska hjälpa barnet och familjen. Det är inte sällan föräldrar kan bli helt slutkörda av att söka rätt på personer, ge information mellan olika instanser såsom skola, specialenheter, specialistfunktioner, socialtjänst, försäkringskassa. Detsamma kan gälla för barn med komplexa sjukdomstillstånd eller funktionsvariationer.

Att det bör finnas ett stöd både för att lotsa och koordinera innebär att det blir en viktig avlastning antingen för den unge eller föräldern. Vi vet att när det inte fungerar kan hela tillvaron närmast kollapsa, leda till depression och sjukskrivningar, parallellt som stödet till barnet inte är så bra som det borde.

Problematiken har lyfts i den nyligen presenterade betänkandet ”Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34). Här föreslås att det i lagen särskilt ska framgå att barn ska ha rätt till fast vårdkontakt inom hälso- och sjukvården. Denna ska bland annat kunna ha en koordinerande roll.

Det är mycket bra om det kan bli en förändring för alla dem som berörs. I sammanhanget vill vi också trycka på den lotsfunktion som den enskilde kan behöva hjälp med. Det behöver ingå i den fasta vårdkontaktens funktion eller kompletteras med någon som har den. För den enskilde kommer det bli mindre viktigt vad det kallas, eller hur det organiseras. Det måste bli bättre än vad det är i dag, det måste fungera. Den fasta vårdkontakten eller motsvarande måste kunna fungera som en kontaktperson som finns där i alla lägen och man måste som förälder eller ung människa veta vad man ska göra och vart man kan vända sig när det inte gör det. Det måste vården också ha en beredskap för. Det behövs säkerhetsventiler på ett så viktigt område som detta är. Att kunna få hjälp av en lotsande funktion är då särskilt viktigt.

Viktigt är också att säkerställa att nyanlända ska kunna orientera sig väl i vården. Och att barn i dysfunktionella familjesituationer inte drabbas när närstående vuxna inte fullt ut hjälper till att söka den hjälp som barnet eller den unge behöver.

Nicklas Attefjord (MP)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)