Barnens rätt i slutna samfund

Motion 2002/03:So307 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att uppmärksamma villkoren för barn i slutna samfund.

Motivering

Sverige är idag ett mångkulturellt land med flera olika kyrkor och samfund. Det är glädjande att många kulturer kan finnas sida vid sida med ömsesidig respekt för varandra. Vi vill värna såväl kulturen i respektive samfund som den svenska öppenheten.

Alla föräldrar har rätt att fostra sina barn enligt sin egen religiösa övertygelse. Denna rätt innebär även rätten att låta barnen växa upp i olika former av rörelser, exempelvis nyandliga. Det får inte innebära att dessa barn inte får samma rättighet till skydd som andra barn har, på grund av att man inte har tillräcklig kunskap om rörelsen eller att man inte får tillträde om man inte är medlem.

Barnens rätt måste värnas av samhället, det gäller socialtjänst, sjukvård och inom skolan. Inom de slutna rörelserna kan det vara det svårt för utomstående att upptäcka om ett barn far illa. Det kan som exempel gälla barn som blir utsatta för aga eller former av begränsningar i sin rättmätiga frihet.

Det finns stor kompetens om slutna rörelser, men det behövs att man belyser barns behov i slutna samfund. Detta för att vi bättre, i dagens och morgondagens samhälle, ska kunna ge barn den hjälp de kan behöva.

Stockholm den 21 oktober 2002

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)