Barnbidrag och bostadsbidrag vid gemensam vårdnad

Motion 1999/2000:Sf201 av Rigmor Ahlstedt (c)

av Rigmor Ahlstedt (c)
Barnbidrag
Vem som skall uppbära barnbidrag regleras i 4 § i lagen om
allmänna barnbidrag . Om barnet står under föräldrarnas
gemensamma vårdnad betalas barnbidraget automatiskt ut
till mamman eller till:
- pappan, om föräldrarna begär det
- pappan, om han är ensam vårdnadshavare
- pappan, vid gemensam vårdnad om barnet varaktigt bor med honom och
han begär det.
Om pappan skall få del av barnbidraget så måste han eller
föräldrarna tillsammans göra en aktiv handling  för att han
skall få del av det. Detta upplever fler pappor idag som
orättvist. De anser , med rätta  tycker jag, att det borde finnas
en automatik att när man har delad vårdnad om barnet så
borde allt som hör till barnet fördelas på båda föräldrarna.
Barnbidraget skall ju användas för barnets omkostnader.
Bostadsbidrag
Bostadsbidrag regleras i  lagen om bostadsbidrag. Rätt till
bostadsbidrag har bl.a. den som har vårdnaden om barn och
varaktigt bor tillsammans med barnet. Om barnets föräldrar
inte lever tillsammans men har gemensam vårdnad om
barnet, har den förälder som barnet är folkbokfört hos rätt till
bostadsbidrag. Detta upplever den andre föräldern som
orättvist, med rätta, eftersom man, när man har gemensam
vårdnad, har skyldighet att ge sitt barn en bra boendemiljö
den tid som barnet vistas hos respektive förälder. Även på
detta område borde det finnas en automatik så att båda
föräldrarna får del av det behovsprövade bostadsbidraget.
Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en översyn av nuvarande regler för barnbidrag så
att det kommer båda föräldrarna till godo,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att vad i
motionen anförts om en översyn av nuvarande regler för bostadsbidrag
så att det kommer båda föräldrarna till godo.1

Stockholm den 22 september 1999
Rigmor Ahlstedt (c)
1 Yrkande 2 hänvisat till BoU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)