Barn som utsätts för våld i hemmet

Motion 2017/18:3512 av Ulrika Carlsson i Skövde och Solveig Zander (båda C)

av Ulrika Carlsson i Skövde och Solveig Zander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en särskild bestämmelse i brottsbalken om misshandel mot barn och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn som har bevittnat våld ska få en starkare rättslig ställning och erkännas som brottsoffer och målsägande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt barnkonventionen har barn rätt till skydd från alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp. Detta innefattar också att bevittna våld i nära relationer. Barnkonventionen är även tydlig med att staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda varje barn mot alla former av våld och övergrepp.

Unicef har uppmärksammat oss på luckor i det rättsliga skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet. Vi har sedan 1970-talet ett agaförbud i föräldrabalken. Det innefattar fler former av våld än vad de straffrättsliga bestämmelserna för misshandel i brotts­balken gör. Det i sin tur innebär att det straffrättsliga skyddet för barn som utsätts för våld enbart innefattar sådana former av våld som skulle innebära straffbarhet om de riktades till en vuxen person. Det innebär att vissa former av barnaga inte är krimi­naliserad, men ändå otillåten.

Det är inte heller ett särskilt brott att låta barn bevittna våld i hemmet enligt svensk lag. Detta trots att forskning visar att effekterna för barnet kan vara desamma som att utsättas för direkt våld. Barn som bevittnat våld mellan närstående har i Sverige inte en straffrättslig status som målsägande. Enligt brottsskadelagen och socialtjänstlagen har barn som bevittnat våld i hemmet rätt till ökat stöd. Dessa barn kan i vissa fall ha rätt till brottsskadeersättning men är fortfarande inte erkända som brottsoffer fullt ut.

För varje år som går ökar andelen barn som blir misshandlade. 2015 anmäldes sammantaget 20 800 misshandelsbrott mot barn. Det motsvarar 25 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Kommittén mot barnmisshandel räknar med att tio procent av alla barn i Sverige någon gång bevittnat våld i hemmet och fem procent upplevt det ofta. Det är få barn som får upprättelse och få föräldrar som döms. Det verkar som om våld mot barn i hemmet är ett bortprioriterat område i polisens och åklagarnas verk­samhet.

Alla former av våld mot barn ska vara förbjudet enligt lag och straffbart. En sådan straffrättslig bestämmelse stämmer överens med barnkonventionen och barnrätts­kommitténs uttalanden. Gällande påföljder av begångna brott ska barnets bästa vara vägledande med möjlighet att döma till rehabilitering och stöd i alternativa uppfost­ringsmetoder istället för fängelse. Barn som bevittnat våld ska erbjudas ett eget ombud som ska bevaka barnets intressen och tillse att barnet får information och möjlighet att uttrycka sina åsikter oavsett föräldrarnas åsikter. Det är orimligt att barnets bästa och barnets rätt att uttrycka sina åsikter är avhängigt förälderns vilja, särskilt då föräldern har egna intressen i saken.

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)