Barn som olovligen förs ut ur Sverige

Motion 2021/22:2131 av John Weinerhall (M)

av John Weinerhall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvidgning av utreseförbud och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en uppdaterad passlag och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en nationell handlingsplan mot hedersförtryck för ett samlat arbete och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell statlig informations- och kompetenskampanj gentemot socialtjänsterna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ännu en svensk sommar är över och för de flesta barn innebär det en efterlängtad ledighet från skolan. För andra barn i vårt land är den allt annat än efterlängtad. När de andra barnen kommer tillbaka från sommarlovet till skolan gapar klasskamraters skolbänkar tomma över hela landet. Även om coronapandemin säkerligen har räddat många barn från att bli bortförda i sommar är detta ett stort samhällsproblem liksom en tragedi för varje barn som förs bort mot sin vilja.

Siffror utrikesdepartementet visar att de hade över 70 fall gällande familjerelaterat tvång förra året. Troligtvis är också mörkertalet stort då många fall aldrig kommer till kännedom.

Det är barn som kan vara utsatta för barnäktenskap, tvångsäktenskap, uppfostringsresor för pojkar eller ”rehabilitering” av sexuell läggning. Detta är helt oacceptabelt i Sverige. I Sverige har barn egna rättigheter och så väl flickor som pojkar har rätt att få välja sina livsval.

Trots att en lagändring sedan 1 juli 2020 trädde i kraft som möjliggör utreseförbud vid misstanke om exempelvis tvångsäktenskap träffar detta långt ifrån alla. Därför behövs bland annat en lagöversyn för att hindra att barn förs ut ur landet för att till exempel genomgå omvändelseterapi och uppfostringsresor. Barn som riskerar att föras ut ur landet för att råka ut för sexuell ”rehabilitering” eller för att åka på uppfostringsresor borde också kunna beläggas med utreseförbud. Utöver utreseförbudet bör också passlagen ändras så att återkallelse av pass och passhinder föreligger vid utreseförbud vid dessa situationer. Passen ska kunna omhändertas och spärras i dessa situationer.

För att tillse att det finns välfungerande strukturer för så väl förebyggande som beivrande av hedersförtryck och olovligt bortförande borde också en nationell handlingsplan för hedersförtryck tillskapas. Dessutom måste kunskapen och stödet finnas runt om i Sveriges socialtjänster. Därför borde också staten ta initiativ till en informationskampanj och kompetenshöjning i frågan i kommunernas socialtjänst.

John Weinerhall (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)