Barn och tvångsäktenskap

Motion 2005/06:Ju318 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen utreder och lägger fram förslag till lagstiftning som innebär att det blir straffbart för föräldrar att gifta bort minderåriga barn enligt vad i motionen anförs.

Föräldrarnas ansvar

Den 1 maj 2004 trädde lagändringar som syftar till att förbättra skyddet för enskilda mot påtvingade och för tidiga äktenskap i kraft (prop. 2003/04:48). Fortfarande är det möjligt att ingå äktenskap före 18 års ålder om det finns särskilda skäl till det (2 kap. 1 § ÄktB). Enligt proposition 2003/04:48 bör skäl för dispens från 18-årsregeln inte medges enbart för att den underåriga tillhör en grupp som förespråkar en annan norm än den som lagen ställer upp (prop. 2003/04:48 s. 22).

När det gäller äktenskap som inte ingåtts enligt svensk lag skulle dessa inte erkänts om det funnits äktenskapshinder enligt äktenskapsbalken (ÄktB) och minst en av parterna var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige när äktenskapet ingicks. Vidare erkänns inte heller äktenskapet om det är sannolikt att det ingåtts av tvång (1 kap. 8 a § lagen [1904:26] om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap). Om det finns särskilda skäl kan dock äktenskapet erkännas trots att det förelåg äktenskapshinder enligt ÄktB när det ingicks.

Vänsterpartiet anser att lagändringen är ett betydelsefullt steg i rätt riktning för att motverka barn- och tvångsäktenskap. Vi vill dock poängtera att problemet med t.ex. unga flickor som gifts bort kvarstår trots att lagen ändrats. Att lagstiftningen inte tillåter barnäktenskap är visserligen en ytterst viktig signal men det behövs ytterligare åtgärder för att skydda barn som blir bortgifta. Enligt vår mening måste de föräldrar som väljer att gifta bort sina barn kunna ställas till svars för sitt handlande. Vi efterlyser således en bestämmelse som gör det straffbart för föräldrar att gifta bort sina barn.

En dylik lagstiftning ligger helt i linje med FN:s konvention om barnets rättigheter och är enligt vår mening ett medel för att tillgodose barnets bästa. Regeringen anförde också i budgetpropositionen för år 2005 att frågan om de gällande straffbestämmelserna erbjuder ett tillfredsställande skydd mot barn- och tvångsäktenskap kommer att ses över (prop. 2004/05:1 s. 21).

Tidigare utredning

Lagutskottet har tidigare avvisat motioner med yrkanden om att införa straffrättsliga bestämmelser som kriminaliserar föräldrars anordnande av barnäktenskap (bet. 2003/04:LU19 s. 17). Utskottet anför visserligen att det är angeläget att regeringen snarast tar initiativ till en översyn av det skydd som den befintliga lagstiftningen erbjuder men anser inte att något formellt tillkännagivande från riksdagens sida är påkallat (2003/04:LU19 s. 18). Lagutskottet erinrar även om att sexuellt umgänge med barn under 15 år är straffbart samt bestämmelsen om olaga tvång i brottsbalken (2003/04:LU19 s. 17).

Vänsterpartiet anser att den nuvarande strafflagstiftningen inte räcker för att motverka barnäktenskap. De föräldrar som väljer att gifta bort sitt barn bör kunna ställas till svars för detta. Ett barnäktenskap är per definition alltid ett tvångsäktenskap. Det gäller även i de fall där barnet är över 15 år och själv inte ser äktenskapet som ett påtvingat arrangemang. Det finns exempel på att flickor under 18 år valt att gå med på att gifta sig för att få möjlighet att flytta hemifrån. Regeringen bör snarast tillsätta en utredning och återkomma med ett förslag till lagändring som innebär att det blir straffbart för föräldrar att arrangera äktenskap för minderåriga barn.

Stockholm den 26 september 2005

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)