Barn och tvångsäktenskap

Motion 2004/05:Ju377 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast tillsätta en utredning med uppdrag att se över möjligheten att införa strafflagstiftning som innebär att de föräldrar som gifter bort sitt barn kan ställas till svars.

Föräldrarnas ansvar

1 maj 2004 trädde lagändringar som syftar till att förbättra skyddet för enskilda mot påtvingade och för tidiga äktenskap i kraft (prop. 2003/04:48 s. 1). Enligt Vänsterpartiet är lagändringen ett betydelsefullt steg i rätt riktning för att motverka barn- och tvångsäktenskap.

Vi vill dock poängtera att problemet med t.ex. unga flickor som gifts bort kvarstår trots att lagen ändrats. Att lagstiftningen inte tillåter barnäktenskap är visserligen en ytterst viktig signal men det behövs ytterligare åtgärder för att skydda barn som blir bortgifta. Enligt vår mening måste de föräldrar som väljer att gifta bort sina barn kunna ställas till svars för sitt handlande. Vi efterlyser således en bestämmelse som gör det straffbart för föräldrar att gifta bort sina barn. En dylik lagstiftning ligger helt i linje med FN:s konvention om barnets rättigheter och är enligt vår mening ett medel för att tillgodose barnets bästa.

Regeringen anför också i budgetpropositionen år 2005 att frågan om de gällande straffbestämmelserna erbjuder ett tillfredsställande skydd mot barn- och tvångsäktenskap kommer att ses över (prop. 2004/05:1 s. 21).

Tidigare betänkanden

Lagutskottet har tidigare avvisat motioner med yrkanden om att införa straffrättsliga bestämmelser som kriminaliserar föräldrars anordnande av barnäktenskap (bet. 2003/04:LU19 s. 17).

Utskottet anför visserligen att det är angeläget att regeringen snarast tar initiativ till en översyn av det skydd som den befintliga lagstiftningen erbjuder men anser inte att något formellt tillkännagivande från riksdagens sida är påkallat (bet. 2003/04:LU19 s. 18). Lagutskottet erinrar även om att sexuellt umgänge med barn under 15 år är straffbart samt bestämmelsen om olaga tvång i brottsbalken (bet. 2003/04:LU19 s. 17).

Vänsterpartiet anser att den nuvarande lagstiftningen inte räcker för att motverka barnäktenskap. Ett barnäktenskap är per definition alltid ett tvångsäktenskap. Det gäller även i de fall där barnet är över 15 år och själv inte ser äktenskapet som ett påtvingat arrangemang. Det finns exempel på att flickor under 18 år valt att gå med på att gifta sig för att få möjlighet att flytta hemifrån.

Vi anser att det är synnerligen angeläget att en översyn av den gällande lagstiftningen företas snarast. Således vill vi att en utredning ska tillsättas med uppdrag att se över möjligheten att införa strafflagstiftning som innebär att de föräldrar som gifter bort sitt barn kan ställas till svars.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 28 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)