Barn i sekter

Motion 1998/99:So269 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)
Vad är en sekt? Sekter skiljer ut sig genom sin onda kärna
men i övrigt är begreppet svårdefinierat i dess samtid. Vi kan
dock inte vänta med att uppmärksamma sekterna till dess
historieskrivarna ger oss ett svar. Samtidigt som
religionsfrihet tillsammans med åsiktsfrihet är grundstenar i
vårt samhälle missbrukas de av krafter som vill begränsa just
de friheter som möjliggör deras existens. Även om
religionsfriheten missbrukas vore det ändå olämpligt att
ifrågasätta den. Med ökad kunskap, information och insyn
borde vi kunna bidra till att stävja de värsta avarterna.
Få vuxna kontakter utanför sektens kontroll gör att problem är
svårupptäckta. Möjligheten att i dag fånga upp de här barnen ligger i det
generella skyddsnätet som skall nå alla barn genom mödravårdscentraler och
barnhälsovården. Barn med psykisk ohälsa kan där upptäckas tidigt men
inriktningen  är i första hand medicinsk. I dag har vi inte tillräcklig kunskap
om villkoren för de barn som växer upp i sekter.
En sund religiositet bygger på en humanistisk människosyn med dess
betoning på frihet, reflektion, ansvar och gemenskap - värden som inte gäller
för en sekts medlemmar, inte de vuxna och i än mindre grad för barnen.
Gemensamt för sekter är i stället att de utsätter sina medlemmar för en starkt
styrande mental påverkan, en påverkan som introduceras långsamt för att
stegvis öka. Med tankekontroll, informationskontroll och emotionell kontroll
binder man medlemmarna allt hårdare till sig samtidigt som kontakterna utåt
skärs av. Någon lag som förbjuder "mind control" finns inte. Den första
generationens sektmedlemmar har ändå haft en teoretisk möjlighet att välja.
Men de som föds in i en sekt har aldrig själva haft möjlighet att välja. Får
dessa barn i dag tillräckligt med uppmärksamhet och stöd från samhället?
Grundlagen garanterar oss respekt för alla människors lika värde och för
den enskilda människans frihet, värdighet och religionsfrihet. I FN:s
konvention om barnens rätt, från år 1989, slås fast att barn har fullt
människovärde och dessutom särskilda rättigheter till skydd och omvårdnad
för att säkerhetsälla en normal fysisk, psykisk och social utveckling.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av ökade kunskaper, bland dem som i sin yrkesroll möter
barn, om situationen för dem som växer upp i sekter.

Stockholm den 16 oktober 1998
Carina Hägg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)