Barn i sekter

Motion 1997/98:So211 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Vad är en sekt? Sekter skiljer ut sig genom sin onda kärna men i övrigt är begreppet svårdefinierat i dess samtid. Vi kan dock inte vänta med att uppmärksamma sekterna till dess historieskrivarna ger oss ett svar. Samtidigt som religionsfrihet tillsammans med åsiktsfrihet är grundstenar i vårt samhälle missbrukas de av krafter som vill begränsa just de friheter som möjliggör deras existens. Även om religionsfriheten missbrukas vore det ändå olämpligt att ifrågasätta den. Med ökad kunskap, information och insyn borde vi kunna bidra till att stävja de värsta avarterna.

Få vuxna kontakter utanför sektens kontroll gör att problem är svårupptäckta. Möjligheten att i dag fånga upp de här barnen ligger i det generella skyddsnätet som skall nå alla barn genom mödravårdscentraler och barnhälsovården. Barn med psykisk ohälsa kan där upptäckas tidigt, men inriktningen är i första hand medicinsk. I dag har vi inte tillräcklig kunskap om villkoren för de barn som växer upp i sekter.

En sund religiositet bygger på en humanistisk människosyn med dess betoning på frihet, reflektion, ansvar och gemenskap – värden som inte gäller för en sekts medlemmar, inte de vuxna och i än mindre grad för barnen. Gemensamt för sekter är i stället att de utsätter sina medlemmar för en starkt styrande mental påverkan, en påverkan som introduceras långsamt för att stegvis öka. Med tankekontroll, informationskontroll och emotionell kontroll binder man medlemmarna allt hårdare till sig samtidigt som kontakterna utåt skärs av. Någon lag som förbjuder ”mind control” finns inte. Den första generationens sektmedlemmar har ändå haft en teoretisk möjlighet att välja. Men de som föds in i en sekt har aldrig själva haft möjlighet att välja. Får dessa barn i dag tillräckligt med uppmärksamhet och stöd från samhället?

Grundlagen garanterar oss respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet, värdighet och religionsfrihet. I FN:s konvention om barnens rätt, från år 1989, slås fast att barn har fullt människovärde och dessutom särskilda rättigheter till skydd och omvårdnad för att säkerhetsälla en normal fysisk, psykisk och social utveckling.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av ökade kunskaper om situationen för de barn som växer upp i sekter.

Stockholm den 24 september 1997

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)