Barn- och familjerättsutskott

Motion 2005/06:K358 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att uppdra åt riksdagsstyrelsen att lägga fram förslag om att inrätta ett barn- och familjerättsutskott i riksdagen i enlighet med vad som anförs i motionen.

Bakgrund

Det förs diskussioner om utskottsindelningen i riksdagen och eventuell sammanslagning av utskott. I samband med förtydligandet av riksdagens uppföljnings- och utvärderingsuppdrag är detta ett ypperligt tillfälle att sätta fokus på barnrättsfrågorna.

Den nuvarande utskottsindelningen delar upp barnfrågorna i olika utskott, och risken finns därför att fokus tappas. Det övergripande ansvaret för konventionen om barnets rättigheter ligger hos socialutskottet och likaså alla barnfrågor som är knutna till socialtjänstlagen och hälso- och sjukvården. De familjerättsliga frågorna såsom föräldrabalken och de olika samlevnadsfrågorna ligger i lagutskottet. De straffrättsliga frågorna i justitieutskottet och socialförsäkringslagarna i socialförsäkringsutskottet etc.

I stället för att fortsätta med denna splittring borde det inrättas ett särskilt barn- och familjerättsutskott där alla barnfrågor samlades. Lagutskottets övriga områden skulle kunna delas upp mellan bl.a. bostadsutskottet, näringsutskottet och skatteutskottet. Med en sådan lösning, i stället för det förslag som ligger på riksdagsstyrelsens bord hösten 2005, skulle de mest belastade utskotten såsom socialutskottet och justitieutskottet få avlastning.

Jag anser att det behövs tydliga förändringar i riksdagens organisation som sätter barnen ytterligare i fokus, och de utskott som har direkta barnfrågor skulle kunna lyfta över dem till ett sådant barn- och familjerättsutskott. På detta sätt skulle riksdagen ta ytterligare ett steg i det svenska åtagandet för att förverkliga barnkonventionen.

Enligt min mening bör riksdagen besluta att uppdra åt riksdagsstyrelsen att inrätta ett barn- och familjeutskott. Detta bör riksdagen besluta om.

Stockholm den 3 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)