Avstängning från inköp på systembolaget

Motion 1988/89:So275 av Ingrid Ronne-Björkqvist och Carl-Johan Wilson

av Ingrid Ronne-Björkqvist och Carl-Johan Wilson
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So275

av Ingrid Ronne-Björkqvist och Carl-Johan Wilson
(båda fp)

Avstängning från inköp på systembolaget

Sverige har tillsammans med 32 andra länder anslutit sig WHO:s mål att
alkoholkonsumtionen skall ha minskat med minst 25% till år 2000. Sedan
riksdagen ställde sig bakom detta mål 1985 har alkoholkonsumtionen
tvärtom ökat, inte minst bland ungdomar. För dem visar 1987/88 års
SIFO-mätning på en ökad alkoholkonsumtion för tredje året i följd. Intervjuer
med ungdomar mellan 12 — 24 års ålder visar på en ökning till nära
30%. Om beslutat mål skall uppnås behövs kraftåtgärder på skilda alkoholpolitiska
områden.

Många människor, som får (eller skulle behöva) vård för sina alkoholproblem,
skulle ha stor hjälp av att inte ha inköpsrätt. Detta gäller inte
minst dem som brukar kallas ”dolda missbrukare” och som utgör det stora
flertalet av de alkoholskadade. Den ovillkorliga inköpsrätten går inte att
ha kvar om andra delar av den befintliga alkoholpolitiken skall kunna
fullföljas.

En effektivt fungerande möjlighet till avstängning från inköp på Systembolaget
bör därför snarast återinföras. Det ger också möjlighet till bättre
kontroll av åldersgränsen och skärpta insatser mot langningen.

Avstängning bör gälla en bestämd tid, och inte kunna återkallas under
denna tid, vare sig från samhället eller från individens sida. Systembolaget
skall, till skillnad från hur det gick till på motbokstiden, inte göra några
egna bedömningar av om avstängning är motiverad eller inte. Företaget
skall verkställa avstängningen då besked om detta i laga ordning inkommer
från myndighet, vårdinstitution eller individ.

1. Avstängningen kan möjliggöra vårdformer där en tids avstängning
från inköp förenas med läkarvård, samtalsterapi och andra behandlingsmetoder.
All samhällets nykterhetsvård kan naturligtvis inte lämnas på
villkor av att den som skall ha vården avstår — eller fråntas — sin
inköpsrätt på systembolaget. Men det är viktigt att möjligheten till sådana
former av kontraktsvård öppnas, så att landsting, kommuner och ideella
organisationer kan utveckla nya vårdformer.

2. Avstängning bör också kunna ske på individens egen begäran. Människor
som inser att de håller på att förlora kontrollen över sitt alkoholbruk
får då en möjlighet att själva — kanske på uppmaning av sina närmaste
anhöriga — ta ett radikalt steg för att få ordning på sin situation. Möjligheten
att själv stänga av sig från inköp ger också utrymme för informella
former av kontraktsvård. Läkaren och patienten kan komma överens om

att en längre tids behandling skall ske under förutsättning av att den som
tar emot vården avstår från inköpsrätten.

3. Avstängning bör också kunna ske sedan någon intagits för vård enligt
den nya lagen om vård av missbrukare. Det handlar här om personer som
fullständigt tappat kontrollen över drickandet. Avstängningen kan göra
vården mera meningsfull.

4. Avstängning bör kunna ske på begäran av domstol eller av kriminalvårsmyndighet,
då föreskrift om detta kopplats till beslut om skyddstillsyn
eller villkorlig frigivning.

5. Avstängning bör kunna ske då någon dömts för langning.

För att avstängningen skall fungera måste man välja en mer verkningsfull
teknisk lösning än de s. k. spärrlistorna som förekom en tid efter
motbokens avskaffande. Det viktigaste kravet är att avstängningsmöjligheten
skall kunna införas utan onödigt dröjsmål. Den bästa lösningen är ett
ID-kort, försett med foto, och ett nummer, som automatiskt kan avläsas
då kortet vid inköpet stoppas in i kassaapparaten. Detta bör ske vid varje
inköp. Butikernas kassaapparater utrustas med elektronik som inte medger
inköp på ett spärrat kort.

Ett ID-kort kan fungera även när det gäller Systembolagets leveranser
till utlämningsställen i glesbygden. Däremot kan inköpskortet inte fungera
för tillfälliga besökare i landet. Utländska medborgare bör ha rätt att
handla utan ID-kort, på villkor att de kan visa upp ett giltigt pass. Detta
innebär att många utländska medborgare som är permanent bosatta i
Sverige kommer att stå utanför möjligheten till avstängning från inköp.
Den nackdelen är inte större än att det bör kunna accepteras att en grupp
undantas.

Sammanfattning

En möjlighet till effektivt fungerande avstängning från inköp på Systembolaget
bör införas. Avstängning skall kunna ske då någon dömts för langning
eller annan alkoholbetingad brottslighet. Detta bör innebära att inköpsrätten
kan förloras för flera år framåt. Avstängning bör också-kunna ske för
att underlätta missbrukarvård och för att ge möjlighet till utveckling av
kontraktsvård. Avstängning bör vidare kunna ske som ett led i kriminalvård.
Dessutom skall avstängning kunna ske på den enskildes egen begäran.
En legitimationskontroll som upprätthåller dessa regler bör införas.

Hemställan

Med hänvisning till vad ovan anförts hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i

Mot. 1988/89

So275

8

motionen anförts angående avstängning — och därmed påfordrad
legitimationskontroll — från inköp på systembolag.

Stockholm den 25 januari 1989

Ingrid Ronne-Björkqvist (fp) Carl-Johan Wilson (fp)

Mot. 1988/89

So275

9

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)