Avskrivning av studieskulder

Motion 2021/22:1237 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att gå vidare med Kommunutredningens förslag om avskrivning av studieskulder för de som flyttar till glest befolkade orter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Utbildningsnivån i landet varierar stort. Andelen människor med akademisk utbildning är hög i lärosätenas nära geografi. Men cirka 5 mil från lärosätena sjunker utbildningsnivån i befolkningen drastiskt. Många kommuner i glest befolkade områden kämpar med kompetensförsörjningen och både offentlig som privat sektor har svårt att rekrytera personal.

Kommunutredningen (SOU:2020:8) föreslår att nyutexaminerade ska få sin studieskuld avskriven med 10 procent om de flyttar till glest befolkade orter. Om vi använder Norrbottens län som exempel skulle det röra sig om kommuner som Överkalix, Övertorneå eller Pajala.

Landsbygdskommittén föreslog redan år 2017 att regeringen ska utreda möjligheten att införa avskrivning av studiemedel som incitament för människor med akademisk examen att bosätta sig eller bo kvar i de kommuner som har omfattande demografiska problem och därpå följande kompetensförsörjningsbekymmer. Landsbygdskommittén hänvisar till att en motsvarande satsning finns i Norge och har fått avsedd effekt.

Kommunutredningen tog upp Landsbygdskommitténs förslag och förordade också en vidgning av vilka kommuner som skulle omfattas så att det skulle komma att gälla 60 kommuner istället för 23. De tröskeleffekter och gränsdragningsproblem som förslaget sannolikt skulle ge upphov till skulle, liksom förslagets kostnader och omfattning, behöva utredas närmare. Kommunutredningen förordar liksom Landsbygdskommittén att regeringen utreder förslaget vidare.

Mot bakgrund av de positiva erfarenheterna från Norge borde regeringen överväga att gå vidare med och närmare utreda kommunutredningens förslag om avskrivning av studieskulder för de som flyttar till glest befolkade områden.

Ida Karkiainen (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Emilia Töyrä (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)