Avskrivning av studieskuld

Motion 2019/20:1146 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskrivning av studieskuld och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flera företag, framför allt de som är verksamma utanför storstäderna, upplever ibland svårigheter att hitta personal med rätt kompetens vid nyrekryteringar. Detta är en följd av att människor väljer att flytta in till storstäder istället för att stanna kvar och arbeta på mindre orter. Det försvårar företagens rekryteringsprocesser. Man upplever det proble­matiskt att kompetensen finns i storstäderna, och det finns behov av incitament att flytta från storstäderna till arbeten utanför storstäderna.

Norge har utformat en modell som ger möjligheter till avskrivning av studieskulden beroende på var i landet man väljer att arbeta och bosätta sig. Enligt den norska mo­dellen kan personer som under en tolvmånadersperiod är bosatta och yrkesverksamma i vissa angivna kommuner få delar av sina studieskulder efterskänkta av staten. Låntagare kan ansöka om att få lånet avskrivet med upp till tio procent per år till dess att lånet är avbetalat.

Riksdagens utredningstjänst har undersökt den norska modellen och skriver i en pro­memoria att bland annat efterskänkning av studieskuld haft betydelse för benägenheten att flytta till och bo kvar i angivna kommuner, när det gäller personer i åldern 18–40 år.

Det vore mot bakgrund av ovanstående önskvärt att överväga möjligheterna för av­skrivning av studieskulden beroende på var i Sverige man bor och arbetar. På så vis skulle unga personer som avslutat sin utbildning bli mer benägna att bo och arbeta på mindre orter och på landsbygden.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)