Avskaffande av s.k. dubbelregistrering vid älgjakt

Motion 2010/11:MJ395 av Krister Hammarbergh och Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

av Krister Hammarbergh och Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett avskaffande av dubbelregistrering vid älgjakt.

Motivering

Efter ett riksdagsbeslut 1987 tillämpas inom delar av renskötselområdet i Sverige så kallad dubbelregistrering av älgjakt.

Frågan är kontroversiell och har föranlett ett stort antal riksdagsmotioner. Senast föregående riksmöte behandlade utskottet frågan. Utskottet motiverade då ett avslag till en förändring med hänvisning till att de förslag som fanns i den s.k. Ekströmska utredningen ”Jakt och fiske i samverkan” (SOU 2005:116) skulle beredas i Regeringskansliet. Flera ledande företrädare från såväl regering som berörda organisationer har uttalat att de förslag som utredningen kommit fram till inte kommer att genomföras. Detta innebär att problemen kommer att kvarstå.

Jaktmarker där markägaren vill jaga älg skall registreras som älgjaktsområden hos länsstyrelsen. Detta görs inom renskötselområdet liksom i övriga landet av markägaren eller jakträttshavaren. Dubbelregistreringen innebär dock att alla marker inom samebys renskötselområde även kan registreras som älgjaktsområde av samebyn, med andra ord registreras en andra gång. I praktiken innebär detta att älgjakt bedrivs av två olika jaktlag med varsin tilldelning av älg från länsstyrelsen. Systemet föreskriver att samråd skall hållas, men i praktiken är detta som regel inte fallet. I stället konstaterar älgjaktlagen på plats ute i skogen att ett annat jaktlag bedriver jakt på samma marker och samtidigt som de själva.

Systemet skapar stora och onödiga konflikter mellan renägande samer och annan ortsbefolkning i vissa områden. Det får även som konsekvens att en planerad förvaltning av naturresursen älg omöjliggörs inom renskötselområdet.

Medlemmarna i en sameby måste tillförsäkras den jakträtt de har i enlighet med renskötselrätten. Detta kan exempelvis ske genom älgjakt på områden som undantagits för samebyns egen räkning och/eller genom att personen ingår i ett befintligt jaktlag inom samebyns område. Älgförvaltningssystemet skall gälla även i de delar av landet där medlemmar i en sameby har rätt att jaga.

En medveten älgförvaltning måste bygga på kunskap om både älgstam och avskjutning. För att denna resurs skall kunna skötas uthålligt är det enda praktiska alternativet att endast ett jaktlag jagar på varje område. Därför måste dubbelregistreringen avskaffas och registreringen av älgjaktsområdet förbehållas markägaren eller den till vilken markägaren upplåtit sin jakträtt.

Stockholm den 25 oktober 2010

Krister Hammarbergh (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)