Avskaffande av särskilda förmåner för de s.k. riksinternaten

Motion 2013/14:Ub429 av Peter Hultqvist och Carin Runeson (S)

av Peter Hultqvist och Carin Runeson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avskaffande av särskilda statsbidrag och möjligheten att ta ut avgifter för undervisning vid de s.k. riksinternaten.

Motivering

Missförhållanden vid det så kallade riksinternatet Lundsberg har under sommaren 2013 uppmärksammats. Det har handlat om mycket grova trakasserier riktade mot enskilda, vilket i sin tur resulterade i ett beslut av Skolinspektionen att stänga skolan. Därefter har förvaltningsrätten beslutat att upphäva beslutet varefter Skolinspektionen beslutat att överklaga det hela.

Sverige har idag tre så kallade riksinternat. Det är förutom Lundsberg, Grennaskolan samt Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Dessa omfattas av en särbehandling i förhållande till övriga skolor. De erhåller utöver den så kallade skolpengen ett särskilt statsbidrag för elever vars föräldrar bor utomlands. Dessutom har man möjlighet att ta ut avgifter för undervisningen.

Riksinternaten har till viss del präglats av en egen inre kultur som inte är förenlig med läroplanens värdegrunder och i vissa fall svensk lagstiftning. I Skolinspektionens granskning av Grennaskolan från februari i år så har ”kränkningar av olika omfattning och svårighetsgrad” konstaterats. När det gäller Sigtuna Humanistiska Läroverket så har fem elever nyligen fällts i tingsrätten för att ha misshandlat en yngre elev.

Skolinspektionen har återkommande granskat Lundsberg och mot bakgrund av missförhållanden och övergrepp vid de så kallade elevhemmen krävt åtgärder. Det som nu skett och motiverade Skolinspektionens stängning av skolan är definitivt inte en enstaka händelse.

Det kan inte vara rimligt att de så kallade riksinternaten har möjlighet till extra statsbidrag och avgiftsuttag. Några principiella skäl som motiverar dessa undantag i förhållande till övrig skolverksamhet är svåra att se. De särskilda statsbidragen och möjligheten att ta ut avgifter bör därför avskaffas.

Stockholm den 30 september 2013

Peter Hultqvist (S)

Carin Runeson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)