Avskaffande av reklamskatten för ideella föreningar

Motion 2018/19:2471 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reklamskatten för ideella föreningar bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idrotten engagerar fler än tre miljoner människor och 650000 ledare, varav de allra flesta är ideella och bidrar till stor samhällsnytta. Många av idrottsföreningarna är små, drygt två av tio har högst 50 medlemmar. Fyra av tio är medelstora med 50–200 medlemmar. Var tredje förening omsätter högst 100000 kronor och 58procent av de ideella kassörerna har ingen professionell erfarenhet av att arbeta med ekonomi. 

Det är viktigt att idrottsföreningarna håller nere kostnaderna för medlemmarna så att ingen ska behöva lämna idrotten på grund av ekonomiska skäl. Sponsring och reklam står för 34procent av idrottsföreningarnas inkomster och är den tredje största intäkts­källan efter medlemsavgifter och kommunalt och statligt stöd. Föreningar betalar åtta procent i reklamskatt på intäkter från reklam på exempelvis affischer på idrottsanlägg­ningar, annonser i program och tryck på tävlingskläder. Det är en stor summa för en idrottsförening som drivs nästan uteslutande av ideella krafter. Dessutom tillkommer arbetstimmar för att hantera administrationen kring reklamskatten. I innebandy­föreningen Mullsjö AIS kostade exempelvis reklamskatten cirka 100000 kronor förra året och föreningens halvtidsanställda kanslist fick ägna mycket tid till administration för att hantera detta.

Regeringen har föreslagit att under nästa år avskaffa reklamskatten för annonser i periodiska publikationer, det som brukar kallas dagspress. Ett 30-tal större och medelstora dagstidningar runtom i landet slipper därmed hantera reklamskatt. Tyvärr väljer regeringen att inte ta bort reklamskatten för ideella föreningar. Idrottsskatte­kommittén föreslog redan 2006 att reklamskatten för ideella föreningar skulle tas bort. 

Intäkter från reklamskatten från ideella föreningar är i det närmaste obetydliga för statens intäkter. Däremot skulle dessa pengar med ideella insatser växlas upp inom föreningslivet och ge mångfalt tillbaka till samhället.

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)