Avskaffande av överklaganderätten och betänketiden vid äktenskapsskillnad

Motion 2002/03:L239 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med lagförslag med innebörden att överklaganderätten vid äktenskapsskillnad avskaffas, enligt vad i motionen anförs.

  2. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med lagförslag om avskaffande av betänketiden vid äktenskapsskillnad.

Överklaganderätten

Enligt 49 kap. 1 § rättegångsbalken gäller som en allmän regel att en tingsrättsdom får överklagas. Motsvarande gäller enligt 54 kap. 1 § i fråga om överklagande av en hovrättsdom. För att Högsta domstolen skall pröva hovrättens dom krävs enligt 54 kap. 9 § rättegångsbalken prövningstillstånd. Vänsterpartiet har av rättssäkerhetsskäl motsatt sig en ytterligare inskränkning av överklaganderätten och utökande av krav på prövningstillstånd. Vi står fast vid denna hållning, men menar att de problem som här tas upp ger skäl till en annan slutsats i just dessa fall.

I äktenskapsbalken, som är en del av civilrätten, förväntas makarna själva ta ansvar för sina liv både under och efter äktenskapet. Makarna anses vara två starka individer som kan förhandla om sina förhållanden till vars och ens nytta. Med andra ord tas ingen hänsyn till maktstrukturen mellan könen. Utifrån ett feministiskt perspektiv ifrågasätter vi denna utgångspunkt.

I fråga om äktenskapsskillnad utgår dagens lagstiftning från att äktenskapet går att avtala bort och att alla frågor därmed är lösta. Att det finns situationer där det uppstår problem och där lagstiftningen i sig bäddar för problem beaktas inte. Ett sådant problem är överklaganderätten vid skilsmässa. Genom möjligheten att överklaga kan en kvinna eller man obstruera genom att överklaga gång efter gång. Eftersom bland annat underhållsbidrag, vårdnad om barn och barns boende inte kan beslutas förrän skilsmässan vunnit laga kraft, kan detta innebära att den förälder som barnet bor hos blir utan underhållsbidrag under en längre tid. Det innebär också att barnets situation blir osäker eftersom vårdnaden och boendet inte heller kan fastställas i dom. Underhållsbidrag, vårdnad om barn och barns boende kan istället beslutas interimistiskt i väntan på att domen vinner laga kraft.

I departementspromemorian Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36) föreslås att det i alla tvistemål – dvs. även äktenskapsmål – alltid skall krävas prövningstillstånd vid ett överklagande från en tingsrätt till en hovrätt. Promemorian har remissbehandlats, och förslagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet. I bet. 2001/02:LU8 konstaterade lagutskottet att det nu föreligger lagförslag med den inriktning som vi begär.

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att överklaganderätten finns kvar vad gäller underhållsbidrag, vårdnad om barn och barns boende. Vi kan däremot inte se något annat än fördelar med att ta bort överklaganderätten vad gäller skilsmässa. Vi vill således att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med lagförslag, utifrån ett feministiskt perspektiv, med innebörden att överklaganderätten vid äktenskapsskillnad avskaffas.

Betänketiden

Äktenskapsskillnad skall föregås av betänketid om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. Vill bara en av makarna att äktenskapet skall upplösas, har den maken enligt 5 kap. 2 § rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid. Har betänketiden löpt under minst sex månader, skall dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna då framställer ett särskilt yrkande om det.

Vänsterpartiet anser att dagens lagstiftning utsätter människor för ett onödigt lidande. Att som nu i gällande lag kräva betänketid är inte till någons fördel. I synnerhet inte till barnens. Betänketiden drar istället ut på processen och människor tvingas in i ansträngda situationer, som för utsatta kvinnor och barn kan vara direkt livshotande. Våldsutsatta kvinnor befinner sig ofta i en särskilt svår situation. Att lagstiftningen tvingar dessa kvinnor att uthärda en betänketid är stötande.

Vänsterpartiet anser att det ligger i tiden att nu göra en annan avvägning och faktiskt låta människor ta ut sin äktenskapsskillnad utan att det ställs krav på betänketid. Skulle parterna vid en senare tidpunkt ändra sig finns ju alltid möjligheten att åter ingå äktenskap. Vänsterpartiet vill således att regeringen skall återkomma till riksdagen med lagförslag om avskaffande av betänketiden vid äktenskapsskillnad.

Stockholm den 17 oktober 2002

Tasso Stafilidis (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Rossana Valeria D (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (2)