Avskaffande av Folkhälsoinstitutet

Motion 2007/08:So367 av Hans Rothenberg och Gustav Blix (m)

av Hans Rothenberg och Gustav Blix (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lägga ned Folkhälsoinstitutet.

Motivering

Folkhälsoinstitutet vill inte att medborgarna skall drabbas av ohälsa. Institutet försöker därför påverka människors levnadsmönster genom opinionsbildning och annat förebyggande arbete. Gott så, men det har i alltför många fall visat sig att experternas ambitioner tenderar att mynna ut i förslag som genom lagar och skattefinansierad opinionsbildning leder till inskränkningar i den enskilda människans liv. Exemplen är många och effekterna klart diskutabla.

Begreppet folkhälsa är i sig daterat. Människors medvetenhet om hur livsstilen påverkar den egna hälsan är idag väl utbredd. Intresset för sunda vanor och hälsosam livsstil tar sig breda uttryck i såväl populärlitteratur och tidningars hälsobilagor som det stora utbud av friskvårds- och träningsmöjligheter som står till buds.

Det ovanifrånperspektiv som Folkhälsoinstitutet representerar är inte relevant i ett modernt demokratiskt samhälle med väl utvecklad medvetenhet om hur levnadsvanor påverkar den egna hälsan. Denna kunskap börjar rimligen med föräldrars uppfostran av sina barn och tar vidare form i grundskolan. Tanken att en myndighet vet bäst hur människor bör leva är befängd.

Den historiska paletten av misslyckade exempel från auktoritära regimers ambition att styra människors liv är alltför stor och solkigt färgrik. Folkhälsoarbetets drag av förmynderi och centralstyrning av människors livsstil tenderar tyvärr att motverka dess goda syften då individperspektivet att värna sitt eget levnadssätt kommer bort i sammanhanget.

Förebyggande hälsoinsatser är utomordentligt viktiga, inte minst vad gäller barn och ungdom. Arbetet med att utveckla hälsosamma vanor bör därför fokuseras på insatser tidigt i livet. Här spelar skolidrotten och skolhälsovården en betydande roll. Livsstilshälsan finner en given plats inom såväl kommuner som landsting, men även de insatser som ideella organisationer och idrottsrörelser gör är i sammanhanget ovärderliga. Det frivilliga arbetet präglas av den lust, frivillighet och engagemang som en statlig myndighet aldrig kan uppnå.

Folkhälsoinstitutet bör avskaffas. Arbetet med frågor som rör livsstilhälsa kan med fördel fördelas på andra existerande myndigheter, organisationer och inte minst kommuner.

Stockholm den 1 oktober 2007

Hans Rothenberg (m)

Gustav Blix (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)