Avskaffande av automatspelslagen

Motion 2010/11:Kr316 av Gunnar Axén och Betty Malmberg (M)

av Gunnar Axén och Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om automatspelslagen.

Motivering

Svensk lagstiftning rörande spel är otydlig och i många fall kontraproduktiv. Oavsett spelform och i vems regi spelet bedrivs omfattas verksamheterna av en mängd begränsande lagar. En av dem är automatspelslagen (1982:636), vilken ursprungligen stiftades för att skydda främst unga medborgare från de faror som spel- och arkadhallar ansågs utgöra. I och med de Internetuppkopplade persondatorernas utveckling och tillgänglighet har arkadhallarnas roll på den svenska spelmarknaden idag kraftigt reducerats till att bli nästintill obefintlig. Till följd av utvecklingen har automatspelslagen helt förlorat relevans och dess ändamål är idag överflödigt.

Under mitten av 1990-talet etablerade sig en ny form av café i de svenska samhällena. Med Internetuppkopplade datorer har så kallade Internetcaféer blivit en naturlig samlingspunkt för såväl unga som gamla som under en kortare tid vill använda en dator till allt ifrån e-mejl till datorspel. De lokala Internetcaféerna blir för många en kanal ut i världen, vilken de annars ej skulle nå.

Den 13 september 2007 meddelade Regeringsrätten, till följd av ett domslut, att datorer i nätverk ska betraktas som spelautomater och således falla under ovan nämnda lag (1982:636). Det innebär i praktiken att tillstånd måste sökas hos Lotteriinspektionen för alla Internetcaféer, då datorerna kan användas som spelautomater. Tillstånden, som söks på tvåårsbasis, kostar 2 000 kronor per dator. Det kan vara ett stort problem för de mindre caféerna, såväl finansiellt som administrativt. Vidare kan lagens femte paragraf om åldersgränser komma att omfatta även Internetcaféerna, vilket kan förbjuda caféernas huvudsakliga besökare, de under 18 år, från att nyttja datorerna. Dessa regleringar kan komma att innebära slutet för en hel bransch och en mycket tråkigare fritid för tusentals ungdomar. Särskilt drabbade av den otidsenliga lagstiftningen är barn i familjer som inte har råd med datorer eller spel till dessa.

Automatspelslagen har överlevt sitt eget syfte. Istället för att skydda och hjälpa svenskarna reglerar den och försvårar för småföretag och dem som har det sämst ställt i samhället. Det är för oss orimligt att enskilda näringsidkare ska jagas till följd av att lagstiftningen sprungits ifrån av såväl teknik som samhällsstrukturer. Med anledning av vad som anförts ovan menar vi därför att automatspelslagen (1982:636) bör avskaffas.

Stockholm den 21 oktober 2010

Gunnar Axén (M)

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)