Avskaffad skatt på RUT-tjänster för äldre

Motion 2018/19:1879 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa skatten på RUT-tjänster som köps av personer som är 65 år eller äldre, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Bland människor som är 65 år och äldre är olika RUT-tjänster redan idag mycket populära. Det finns således både behov av och efterfrågan på RUT-tjänster bland den äldre befolkningen, denna åldersgrupp kommer dessutom att växa de kommande åren. Men det finns flertalet hinder som gör att alla äldre inte köper RUT-tjänster i den utsträckning de skulle vilja.

En hel del äldre har låga pensioner vilket får till konsekvens att även om de skulle önska hjälp i hemmet har de inte alltid ekonomin till det. Andra vill ha lite mer hjälp med enklare saker i hemmet än vad hemtjänsten erbjuder, ytterligare några vill själva kunna välja och utforma det stöd som de önskar utan att be anhöriga om hjälp eller i de fall där kommunen erbjuder så kallad fixarservice. Att kunna efterfråga mer hjälp i hemmet samt påverka hur och när man vill ha hjälp kan stärka servicen och tryggheten för landets äldre. För att fler äldre ska kunna köpa RUT-tjänster bör därför skatten på hushållsnära tjänster för 65 år och äldre avskaffas helt.

Detta betyder inte att RUT-tjänster ska ersätta hemtjänsten som ges i enlighet med Socialtjänstlagen, utan det handlar om enklare hjälp i hemmet så som städning, fönsterputsning, gardinbyte, gräsklippning, snöskottning och liknande. Att kunna få mer hjälp med enkla hushållssysslor och påverka densamma i större utsträckning minskar risken för fallskador och stärker äldres självbestämmande, valfrihet och livskvalitet. Slopad skatt på RUT-tjänster för äldre skulle minska kostnaden för en RUT-tjänst med närmare 15procent – fler äldre skulle då kunna använda sig av sådant stöd i hemmet. Dessutom skulle denna skattelättnad kunna generera nya arbetstillfällen.

Sedan år 2007 när den tidigare alliansregeringen införde avdraget för hushållsnära tjänster har över tiotusentals vita jobb skapats. Närmare 660000 svenskar använde sig av RUT-tjänster under 2015, SCB:s statistik pekar på att ungefär 38procent av dessa RUT-köpare är 65 år och äldre. Branschorganisationen Almega och pensionärs­organisationen SPF Seniorerna har räknat fram att om alla som är 65 år och äldre skulle få råd att köpa ytterligare 1timme och 16minuter RUT-tjänster per månad så skulle det motsvara nästan 13000 nya heltidstjänster för att utföra dessa tjänster.

Större möjligheter för personer 65 år och äldre att köpa RUT-tjänster kan bidra till ökad självständighet och livskvalitet för äldre, samtidigt som det kan skapa nya arbetstillfällen. Skatten på RUT-tjänster som köps av personer som fyllt 65 år bör därför avskaffas helt.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)