Avskaffa Sametinget

Motion 2013/14:K201 av Olle Larsson (SD)

av Olle Larsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lägga ned Sametinget.

Motivering

Sametinget är en statlig myndighet som är baserad på etnisk tillhörighet. Det hör inte hemma i en demokrati.

Om det ska finnas ett Sameting så finns det många andra folk och näringar som bör ha ett eget ting.

Ett exempel: Samerna började med renskötsel under 1600-talet. Samerna menar att rennäring är basen för deras kultur sedan urminnes tider. Det finns pollendiagram som visar på fäboddrift i Fjällnäs i Härjedalen sedan 4 000 år tillbaka. Fjälljordbruk och fäboddrift är något som i dag offras just för rennäringen, som är sentida i södra fjällen.

Samernas utbredning kulturellt och geografiskt med statens hjälp de senaste 150 åren har fått förödande konsekvenser för andra ursprungliga näringar och kulturer i lokalsamhället.

Mer lokalt styre är bra – men då ska alla i lokalsamhället inkluderas. Sametinget representerar renägare och samer. Det innebär att beslut som Sametinget fattar och som berör alla inom ett område utestänger stora delar av befolkningen. Det har i många lokalsamhällen fått förödande konsekvenser för andra näringar och kulturer. Det kan liknas vid apartheid i Sydafrika.

Sametinget ska enligt landsbygdsministern endast ägna sig åt att stärka samisk kultur. Sametinget ägnar sig åt att, på alla fronter, flytta fram samiska intressen på andra näringars och kulturers bekostnad. Exempelvis föreslår Sametinget för närvarande att privatägda marker ska klassas som riksintresse för rennäringen. Sametinget föreslår att Sonfjällets nationalpark ska ges status som riksintresse för rennäringen. Sonfjällets nationalpark avsattes just för att skydda ett fjäll från renbete.

Sametinget lämnar inte ut uppgifter om den rovdjursersättning som delas ut till samebyarna. Det är pengar som renägarna får av skattebetalarna. (Jag efterfrågade skriftligen dessa uppgifter i våras och har ännu inte fått något svar, trots påminnelser.)

Sametingets existens är inte berättigat med tanke på att samerna inte är den isolerade och enskilda grupp de vill göra gällande. De är inte de enda som bedrivit rennäring. 1926 fick Sverige en raslag som fastslog att det endast var samer som fick äga renar.

Att som i dag flytta fram samernas och renägarnas positioner på andra näringars och människors bekostnad hör inte hemma i ett demokratiskt land som säger sig värna alla medborgares lika värde.

Sametinget är en statlig myndighet som är baserad på etnisk tillhörighet och näringstillhörighet. Det är rasism och näringsrasistiskt och hör inte hemma i en demokrati.

Stockholm den 18 september 2013

Olle Larsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)