Avskaffa reklamskatten

Motion 2018/19:2277 av Jörgen Warborn (M)

av Jörgen Warborn (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om skatten på analog utomhusreklam bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att reklamskatten ska avskaffas. Detta har också skett i etapper. Det faktum att vissa reklamslag fortfarande beskattas snedvrider konkurrensen mellan reklamslagen. Ett reklambudskap på en digital skylt har ingen skatt, medan samma budskap är beskattad med 7,65% om den är applicerad på analog utomhusreklam. Detta är inte rimligt och därför borde skatten snarast avskaffas.

Analog utomhusreklam finansierar busskurer, offentliga toaletter och lånecykel­system i hela Sverige. Genom att skatten skapar en konkurrensnackdel mellan reklamslagen kan investeringar i infrastruktur bli lidande. Dessa investeringar leder till besparingar för skattebetalarna varför denna skatt måste anses vara extra skadlig.

Jörgen Warborn (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)