Avskaffa reglerna om varsel vid driftsinskränkning

Motion 2019/20:2440 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa reglerna om att arbetsgivare måste varsla vid driftsinskränkning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varsel om uppsägningar innebär att arbetsgivaren vid arbetsbrist varslar Arbetsförmedlingen.

Enligt främjandelagen ska arbetsgivaren lämna skriftligt varsel till arbetsförmedlingen senast två månader före en driftsinskränkning om minst fem anställda kommer att sägas upp.

Ett varsel ska innehålla uppgift om skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och under vilken tidsperiod uppsägningarna planeras ske.

Alla administrativa åtgärder är en belastning för företagen och att sammanställa de material som lagen kräver att företagaren skall skicka till arbetsförmedlingen är ytterligare en belastning som kostar på i form av tid och ekonomiska resurser.

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)