Avskaffa indexuppräkningen på bensin- och dieselskatten

Motion 2018/19:813 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta bort den nya indexuppräkningen på bensin- och dieselskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den rödgröna regeringens genomförda nya indexuppräkning av bensin- och dieselskatterna bör tas bort. Den nya skatten räknas på konsumentprisindex (KPI) plus två procent.

Jobben på landsbygden och företagen inom åkerinäringen och lantbruket är redan idag utsatta för hård konkurrens och Sverige har bland Europas högsta skattetryck på bensin och diesel. Att i det läget införa nya höga indexuppräkningar på bensin och diesel är inte acceptabelt och riskerar att slå mot landsbygden och de företag som verkar inom tidigare nämnda näringar.

Sverige borde istället arbeta fram nya förslag som stärker landets konkurrenskraft och gör att svenska företag kan växa och anställa. Det höga skattetrycket på bensin och diesel i kombination med Sveriges geografi, där vi är Europas till ytan femte största land med mycket stora avstånd och långa transportvägar både för invånarna och för företagen, slår redan hårt mot vår konkurrenskraft. Som ett inledande steg i det konkurrensstärkande arbetet bör den nya indexuppräkningen på bensin- och dieselskatten därför tas bort.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)