Avskaffa fribeloppet

Motion 2021/22:2182 av Helena Storckenfeldt (M)

av Helena Storckenfeldt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att avskaffa fribeloppet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Studenter uppmanas ofta att arbeta vid sidan om sina studier, dels för att det för många är väsentligtatt ha en egen försörjning,dels för att detär att ta ett viktigt stegin på arbetsmarknaden.Idag begränsar fribeloppet möjligheten att jobba och studera parallellt då det sätter en maxgräns för det man får lov att tjäna under ett kalenderhalvår utan att få sina studiemedel indragna.

Studielån och-bidrag är viktiga för att alla som vill ska ha möjligheten att studera vidare. Bidraget och lånet ska räcka till uppehälle under studietiden så att den privata ekonomin inte ska stå i vägen för vidareutbildning. Det är en viktig del av Sveriges utveckling och har bidragit till den innovationskraft som Sverige idag besitter.

Storleken på fribeloppet fastställs på årlig basis och är beroende på om studierna sker på hel- eller deltid respektive på studiernas längd mätt i veckor per kalenderhalvår.Fribeloppet har höjts ett antal gånger vilket är steg i rätt riktning. Det är dock fortfaran­de för många studenter som väljer att avstå arbetspass ur rädsla att förlora studiestödet. Att ekonomiska konsekvenser är grunden till rädslanföratt jobba för mycket är för mig något bisarrt då det torde vara raka motsatsen.Dessutom är det fler som väljer att på­börja, färdigställa eller komplettera sina studier senare i livet. Då har man ofta en familje­situationatt ta hänsyn till med marginellt utrymme attgå ner i inkomst.Studiestöds­systemet ska och bör inte stå i vägen för människor som vill utbilda sig senare i livet.

Sommarjobb och deltidsarbete är viktiga steg in på arbetsmarknaden och kan för många korta tiden mellan färdigställda studier och arbete.Ett arbeteinnebär att man får erfarenhet av pressade situationer, beslutsfattande och ansvar.Dessutom efterfrågar många arbetsgivare att man engagerat sig eller arbetat under studietiden. För mångarekryterare visar det en drivkraftoch en arbetsmoralsom är eftertraktad på arbetsmark­naden.

Hårt arbete ska alltid löna sig, men idag bestraffas många studenter som jobbar för mycket vid sidan om sina studier. Hur man som student väljer att utforma sin studietid bör endast vara upp till studenten själv. Rimligtvis bör alla ha samma förutsättningar att studeramen har man möjligheten och förutsättningarna att arbeta vid sidan om ska man inte bestraffas genom att få sitt studiestöd indraget.Därför bör regeringen se över möj­lighetenatt avskaffa fribeloppet helt.

Helena Storckenfeldt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)