Avskaffa EBO m.m.

Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda och återkomma till riksdagen med förslag på förändrad lagstiftning i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sentida års anstormning av migranter, vilka ofta passerar 8–10 säkra länder för att komma just till Sverige, har lett till kaos inom många delar av det svenska samhället. Förutom sjukvård och rättsväsende, skola och socialtjänst så torde ett av de hårdast ansatta områdena vara bostadsmarknaden. Man hör här till och med talas om skräckhistorier som förtur i bostadsköer och att kommuner ser sig nödgade att gå in och bjuda över hårt arbetande kommuninvånare, för att köpa bostadsrätter åt nyanlända till upptrissade priser. Genom olika undantag kan kommunen då också göra våld på bostadsrättsföreningarnas rättigheter på sätt som ingen annan medlem i föreningen kan och helt utan att behöva ta hänsyn till övriga medlemmars behov, önskemål och intressen.

Ytterligare ett undantag eller speciell lagstiftning som spär på problemen än mer är det stycke i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som möjliggör att asylsökande med bibehållen dagersättning kan bosätta sig varhelst de önskar och således inte behöver uppehålla sig i den kommun dit de anvisats (vare sig så har skett genom tvingande fördelning eller frivilliga överenskommelser) eller den anläggning som staten ombesörjer och bekostar. Detta medför inte enbart stora problem för de kommuner dit stora grupper migranter på eget initiativ väljer att koncentrera sitt uppehälle utan leder även till trångboddhet, segregation och allsköns kreativa lösningar på hyresmarknaden, i form av illegalt förmedlade hyreskontrakt samt andra- och tredjehandsuthyrning i flera led.

Två kraftfulla åtgärder för att åtminstone börja stävja detta oskick vore att dels avskaffa ovan nämnda möjlighet till eget valt boende, EBO, så att incitamenten att kvarstanna på anvisad plats ökar alternativt lagfästs, dels att en gång för alla fastslå att alla former av hyresrätt, besittningsrätt och nyttjanderätt omedelbart förverkas i de fall det uppdagas att en bostad har upplåtits vidare utan fastighetsägarens godkännande, vare sig denna är en hyresvärd eller bostadsrättsförening. Exakt hur det aktuella regelverket ska utformas för att möta dessa intentioner samt reglera eventuellt erlagd köpeskilling för den ursprungliga rätten att nyttja bostaden behöver förstås föregås av sedvanlig utredning, vilket riksdagen bör tillkännage för regeringen att genomföra och återkomma med förslag till förändrad lagstiftning på området senast under nästkommande riksmöte.

Fredrik Eriksson (SD)

Jonas Millard (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)