Avskaffa EBO i dess nuvarande form

Motion 2017/18:695 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra boendesituationen för nyanlända genom att avskaffa EBO i dess nuvarande form och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När EBO infördes 1994 genom lagen om mottagande för asylsökande m.fl. sågs den som en frihetsreform. Att människor skulle få bosätta och etablera sig vart de ville ansågs självklart.

Lagen skulle bidra till en snabbare etablering av nyanlända, förbättra integrationen och minska omhändertagandet. I många fall har EBO fyllt sin funktion. Med den kraftigt ökande migrationen i kombination med stor bostadsbrist har EBO-lagen tyvärr fått motsatt effekt.

I många städer, speciellt de stora städer som hela tiden har haft ett eget stort mottagande av nyanlända, har boende via EBO ökat befolkningen med lika många till.

EBO har fått många negativa och oönskade konsekvenser, både för samhället och för enskilda människor. Ökningen av EBO är i dag utom kontroll för berörd kommun. Planering för förskolor, skolor och andra samhällssatsningar blir omöjlig.

Den svarta andrahandsuthyrningen har ökat. För de enskilda har det inneburit ockerhyror och andra oskäliga ersättningar till privata hyresvärdar. Hyreskontrakt sägs upp när någon bättre betalande hyresgäst finns.

Situationer där enskilda eller hela familjer blivit inneboende eller fått låna en madrass i en redan liten lägenhet har inneburit stora sociala påfrestningar för alla.

Flytt till ständigt nytt inneboende är inte ovanligt. Att boendet då finns i redan socialt utsatta områden hjälper inte till i integrationsprocessen.

En dålig och osäker boendesituation påverkar den enskilde och familjens kraft att aktivt ta del och orka med sin framtidsplanering i samhället. Kraft, som behövs till språkundervisning och de vuxnas arbetsinriktade satsningar, går åt till att oroa sig över boendet.

Barnen påverkas ibland av att de måste byta skolmiljö. Ur ett barnperspektiv är sådana osäkra förhållanden klart olämpliga.

EBO medför således i vissa fall att integrationsprocessen blir både svårare och längre. När situationen blir ohållbar och en flytt ett måste, blir det slutligen kommunen som får det ekonomiska ansvaret att hjälpa till med nytt boende.

Dagens EBO-lagstiftning fungerar helt enkelt inte som det var tänkt och är därför i behov av ändringar.

Annelie Karlsson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Anna Wallentheim (S)

Lena Emilsson (S)

Kent Härstedt (S)

Niklas Karlsson (S)

Yasmine Larsson (S)

Marie Granlund (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Rikard Larsson (S)

Marianne Pettersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)