Avskaffa danstillståndet

Motion 2015/16:56 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör göra en översyn av reglerna om danstillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Ta bort kravet på danstillstånd

Dans är en fantastisk konstform och sätt att utrycka sig på, dessutom är det många som dansar helt enkelt för att det är roligt och härligt. Dans har dock genom tiderna omgärdats av stor moralism och ansågs till exempel under den första delen av 1900-talet kunna fördärva ungdomarnas moral och leda till våld och kriminalitet. Det var också under denna period som kravet på tillstånd för att arrangera offentliga danstillställningar fördes in i ordningslagen. Där finns det fortfarande kvar än idag.

Danstillståndet innebär att till exempel en bar- eller restaurangägare, utöver alla andra tillstånd som behövs och kriterier som ska uppfyllas, även behöver ett särskilt tillstånd för att människor ska få dansa i aktuell lokal. Om gästerna på en bar som saknar danstillstånd skulle börja dansa så måste dansen genast avbrytas, annars riskerar ägaren att både få böter och indraget serveringstillstånd.

De flesta regleringar inom restaurangbranschen är viktiga för människors säkerhet och hälsa, men vi anser inte att danstillståndet är det. För att en krog ska erhålla serveringstillstånd görs en prövning. I samband med detta genomför även brandmyndigheten en inspektion för att säkerställa att den aktuella lokalen uppfyller kraven på brandsäkerhet. Om den sökande väl erhållit ett serveringstillstånd så torde proceduren med att ansöka även om ett danstillstånd vara att anse som överflödig.

Vänsterpartiet anser därför att det är hög tid att avskaffa det förlegade kravet på danstillstånd. Det är smått absurt och rimmar illa i ett modernt samhälle att ha en ordning där barägare inte vågar spela musik som kan uppmuntra till dans och där människor är förbjudna att spontant brista ut i dans om det inte finns ett särskilt tillstånd. Det framstår dessutom som svårt, för att inte säga omöjligt, att kunna göra en klar distinktion mellan vad som är att anse som dans (och därmed otillåtet och kan medföra sanktioner när tillstånd saknas) och vad som ”bara” är att röra på hela eller delar av kroppen i takt eller otakt med eller utan musik.

Vänsterpartiet anser således att danstillståndet är en onödig detaljstyrning av människors liv och fritid. Givetvis bör ett avskaffande av kravet på danstillstånd föregås av en utredning som säkerställer att ett avskaffande inte leder till försämringar av brandskyddet eller problem med höga bullernivåer. Likaså behöver det även utredas vad som ska gälla när någon vill arrangera dans på offentlig plats eller i lokal som inte innehar serveringstillstånd. Regeringen bör därför göra en översyn av reglerna om danstillstånd. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Rossana Dinamarca (V)

Torbjörn Björlund (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-23 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)