Avreglering av fjärrvärmemarknaden

Motion 2008/09:N221 av Staffan Appelros (m)

av Staffan Appelros (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en avreglering av fjärrvärmemarknaden och ett införande av en lagstadgad rätt till tredjepartstillträde.

Motivering

Den av riksdagen den 14 maj 2008 antagna lagen om fjärrvärme syftar i första hand till att stärka kundernas ställning i förhållande till fjärrvärmeleverantörerna. Det är i sig ett angeläget syfte men den viktiga frågan om att bryta de lokala monopol som fjärrvärmenäten utgör har inte tagits med i lagen. I regeringens den 22 september lagda budgetproposition framgår att regeringen avser att tillsätta en utredning om lagstadgat tredjepartstillträde. Om så bedöms lämpligt ska utredningen lägga förslag till ett regelverk för sådant tillträde.

Enligt min uppfattning har frågan om avreglering och tredjepartstillträde redan utretts tillräckligt. Därför bör den av regeringen aviserade utredningen nu inriktas på att ta fram en metod och modell för hur fjärrvärmemarknaden ska kunna avregleras och konkurrensutsättas. Vidare bör man föreslå hur ett regelverk för lagstadgad tredjepartstillträde ska utformas.

En faktor som inte har uppmärksammats tillräckligt i debatten om fjärrvärmen gäller den industriella restvärmen och dess miljöpositiva egenskaper. Eftersom restvärmen redan finns är den helt utsläppsfri och den har därför utsläppsvärdet noll. Den ger också ett positivt mervärde i förhållande till icke-fossila och förnybara energislag då dessa ersätts för produktion av fjärrvärme och kan användas bättre i annan produktion.

För att stärka tilltron till fjärrvärmen och utnyttja dess potential är det angeläget att snabbt avreglera fjärrvärmemarknaden och ge lagstadgad rätt till tredjepartstillträde. Det ger också den miljövänliga industriella restvärmen möjlighet att bidra till ett bättre klimat.

Stockholm den 24 september 2008

Staffan Appelros (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)